Cyfeirlyfr Gwasanaethau Ysbytai Plant Alder Hey

Allwedd i wasanaethau

Sefydliad Cenedlaethol

Sefydliad Lleol

Grantiau ar Gael

Cefnogaeth Cyfoedion

Cwnsela

Sefydlwyd Canolfan Gofalwyr Lerpwl gan Local Solutions i ddarparu ystod o wasanaethau sy’n gwella ansawdd bywyd gofalwyr yn Lerpwl. Yn ogystal â chynnal asesiadau gofalwyr, mae ein Canolfan Gofalwyr hefyd yn cynnig gwasanaeth cymorth hyblyg sy’n darparu cyngor a gwybodaeth ddiduedd. Gallwn hefyd gyfeirio gofalwyr at sefydliadau arbenigol yn dibynnu ar anghenion ac amgylchiadau unigol.
Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn darparu cymorth a chyngor tra hefyd yn gweithio i wella cefnogaeth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth i unrhyw un sy’n byw gyda’r heriau o ofalu, yn ddi-dâl, am aelod o’r teulu neu ffrind sy’n sâl, yn fregus, yn anabl neu sydd â phroblemau iechyd meddwl neu ddibyniaeth. Mae gan eu gwefan ystod o wybodaeth a chyngor i ofalwyr gan gynnwys eu ‘Cyfeiriadur Cymorth’ defnyddiol.

Ffôn: 0300 772 9600
E: info@carers.org
W: carers.org

Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn gweithio i drawsnewid bywydau gofalwyr di-dâl. Mae’n partneru â’i rwydwaith o sefydliadau gofalwyr lleol i ddarparu cyllid a chymorth, darparu rhaglenni arloesol sy’n seiliedig ar dystiolaeth a chodi ymwybyddiaeth a dylanwadu ar bolisi.​ Gweledigaeth yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yw bod gofalwyr di-dâl yn cael eu clywed a’u gwerthfawrogi, gyda mynediad at gymorth, cyngor ac adnoddau er mwyn eu galluogi i fyw bywydau bodlon.
Mae Carers UK yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i ofalwyr. Mae eu gwefan yn darparu gwybodaeth am unrhyw agwedd ar ofalu gan gynnwys cymorth gyda Lwfans Gofalwr, gwiriadau budd-daliadau, cyngor ar faterion ariannol ac ymarferol yn ymwneud â gofalu, cymorth ymarferol neu archwilio pa dechnoleg sydd ar gael i wneud gofalu yn haws. Maent yn darparu taflenni ffeithiau sy’n dadansoddi’r materion cymhleth yn syml ac yn gywir er mwyn i chi gael darlun llawn o’r cymorth sydd ar gael. Os oes gennych chi gwestiwn am ofalu ac yn chwilio am rywfaint o wybodaeth, cefnogaeth neu gyngor cysylltwch â advice@carersuk.org. Am bob ymholiad arall cysylltwch â info@carersuk.org

Ffôn: 0808 808 7777
E: advice@carersuk.org
W: carersuk.org

Mae Rethink Carer Support yn grŵp cymorth i ofalwyr sydd wedi’i hen sefydlu ac sy’n groesawgar. Mae cyfoeth o wybodaeth a phrofiad lleol yn arwain at grwpiau cymorth diddorol ac amrywiol. Mae llinell gymorth ffôn yn cael ei rhedeg gan ofalwyr ar gyfer gofalwyr eraill. Mae aelodau’r grŵp hefyd yn ymwneud â sicrhau bod lleisiau gofalwyr yn cael eu clywed gan wasanaethau lleol y GIG a gofal cymdeithasol.

Ffôn: 0808 801 0525
E: supportercare@rethink.org
W: ailfeddwl.org

Sefydlwyd yr Elusen Gweithwyr Gofal (CWC) yn 2009 gyda’r nod o gefnogi gweithwyr gofal presennol a chyn-weithwyr gofal gyda grantiau argyfwng untro. Mae’r CWC yn cefnogi bron i 2 filiwn o weithwyr gofal yn y DU, gan gyfrannu at un o’r gweithluoedd mwyaf.

E: grants@thecwc.org.uk
W: thecareworkerscharity.org.uk

Mae Gofalwyr Ifanc yn rhan o’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr ac yn helpu gofalwyr ifanc i ymdopi â’u rôl ofalu trwy wasanaethau arbenigol ar draws y DU. Mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu darparu gan Carers Trust Network Partners, sef elusennau annibynnol sy’n cynnig y cyfle i ofalwyr ifanc fod yn bobl ifanc yn rhydd o’u cyfrifoldebau gofalu trwy weithgareddau dibynadwy, clybiau, gwibdeithiau, gwyliau a chefnogaeth un-i-un.

Ffôn: 0300 772 9600
E: info@carers.org
W: carers.org/about-us/about-young-carers