Cyfeirlyfr Gwasanaethau Ysbytai Plant Alder Hey

Allwedd i wasanaethau

Sefydliad Cenedlaethol

Sefydliad Lleol

Grantiau ar Gael

Cefnogaeth Cyfoedion

Cwnsela

Mae Anxiety UK yn darparu cymorth a chefnogaeth ar gyfer pob math o gyflyrau gorbryder. Maent yn gweithio i leddfu a chefnogi’r rhai sy’n byw gyda gorbryder ac iselder sy’n seiliedig ar bryder trwy ddarparu gwybodaeth, cefnogaeth a dealltwriaeth trwy ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys therapi 1:1. Gallant ddarparu cefnogaeth a chymorth os ydych wedi cael diagnosis, neu’n amau ​​bod gennych gyflwr gorbryder.

Ffôn: 03444 775 774
E: support@anxietyuk.org.uk
W: anxietyuk.org.uk

Mae ASSIST Trauma Care yn Sefydliad arbenigol sy’n cynnig cymorth therapiwtig i oedolion a phlant, unigolion a theuluoedd, y mae ystod eang o ddigwyddiadau trawmatig yn effeithio arnynt. Mae therapyddion ASSIST wedi’u hyfforddi i ddefnyddio modelau sy’n seiliedig ar dystiolaeth i helpu dioddefwyr i ailadeiladu eu bywydau a symud ymlaen yn dilyn profiad trawmatig sydd wedi effeithio arnynt. Mae ganddyn nhw hefyd Therapyddion Allgymorth arbenigol ledled Cymru a Lloegr a allai ddarparu cymorth mwy lleol mewn rhai achosion. Mae therapyddion ASSIST yn gweithio gyda symptomau Anhwylder Straen Wedi Trawma a hefyd gyda Phrofedigaeth a Galar Trawmatig.

Ffôn: 01788 560800
E: admin@assisttraumacare.org.uk
E: Ffurflen ar-lein
W: assisttraumacare.org.uk

Mae’r Ganolfan Cyngor ar Brofedigaeth yn llinell gymorth am ddim ac yn wasanaeth gwybodaeth ar y we a ddarperir gan Wasanaethau Cyfreithiol Co-op. Maent yn darparu gwybodaeth ymarferol, cyngor a chyfeirio ar y materion a’r gweithdrefnau niferus sy’n ein hwynebu ar ôl marwolaeth rhywun agos.

Ffôn: 0800 6349494
W: cyngor profedigaeth.org

Mae Gwasanaeth Dioddefwyr Ffyrdd Cenedlaethol Brake yn wasanaeth arbenigol ar gyfer pobl yr effeithir arnynt gan farwolaethau ar y ffyrdd ac anafiadau difrifol a’r gweithwyr proffesiynol sy’n eu cefnogi. Mae ganddynt linell gymorth achrededig genedlaethol sy’n darparu cymorth emosiynol ac ymarferol i bobl y mae damweiniau ffordd yn effeithio arnynt. Maen nhw’n helpu dioddefwyr damwain ffordd sydd wedi cael profedigaeth ac sydd wedi’u hanafu’n ddifrifol i ymdopi â’u galar, delio â materion ymarferol dryslyd a chael mynediad at y cymorth sydd ei angen arnynt.

Ffôn: 0808 8000401
E: help@brake.org.uk
W: brêc.org.uk

Mae Campaign Against Living Miserably yn sefyll yn erbyn hunanladdiad. Mae hynny’n golygu sefyll i fyny i stereoteipiau a sefyll gyda’ch gilydd i ddangos bod bywyd bob amser yn werth ei fyw.

Ffôn: 0800 585858
E: gwe-sgwrs
W: thecalmzone.net

Pan fydd claf yn profi trawma mawr nid dim ond nhw sy’n cael eu heffeithio. Mae’n rhaid i rwydwaith cymorth cyfan y cleifion ymdopi â straen a heriau sy’n dod gydag arosiadau hir yn yr ysbyty ac adsefydlu.

Mae Gofal i’r Teulu yn elusen deuluol genedlaethol sy’n ceisio hybu bywyd teuluol cryf a helpu’r rhai sy’n wynebu anawsterau teuluol. Ers dros 25 mlynedd maent wedi darparu cymorth magu plant, perthnasoedd a phrofedigaeth trwy eu digwyddiadau, adnoddau, cyrsiau, hyfforddiant a rhwydweithiau gwirfoddolwyr.

Ffôn: 02920 810800
W: careforthefamily.org.uk
E-bost: mail@cff.org.uk

Mae Child Bereavement UK yn helpu plant a phobl ifanc (hyd at 25 oed), rhieni, a theuluoedd, i ailadeiladu eu bywydau pan fydd plentyn yn galaru neu pan fydd plentyn yn marw. Rydym hefyd yn darparu hyfforddiant i weithwyr proffesiynol, gan eu harfogi i ddarparu’r gofal gorau posibl i deuluoedd mewn profedigaeth.

Ffôn: 0800 02 888 40
W: childbereavementuk.org
E: helpline@childbereavementuk.org

Mae Cruse yn cynnig cymorth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion pan fydd rhywun yn marw ac yn gweithio i wella gofal cymdeithas o bobl mewn profedigaeth. Mae Cruse yn cynnig cymorth wyneb yn wyneb, dros y ffôn, drwy e-bost a gwefan.

Ffôn: 0808 808 1677
W: cruse.org.uk
E: hopeagain@cruse.org.uk

Mae IESO yn gwella hygyrchedd, fforddiadwyedd ac ansawdd gofal iechyd i bobl â chyflyrau iechyd meddwl trwy unsain Pobl, Proses a Thechnoleg. Mae therapyddion yn darparu therapi ymddygiad gwybyddol (CBT) i gleifion mewn amser real trwy sgwrs ysgrifenedig ar-lein, gan ddefnyddio ystafell therapi rithwir ddiogel. Mae therapi yn gyfrinachol ac yn ddisylw, yn hygyrch o’u cyfrifiadur, llechen neu ffôn clyfar.

Ffôn: 0800 074 5560
E: info@iesohealth.com
W: iesohealth.com

Mae Kindred Minds yn wasanaeth cymorth iechyd meddwl bach, cynhwysol, a arweinir gan gymheiriaid sy’n chwilio am weithgareddau a grwpiau ar gyfer unigolion o’r un anian yng Nglannau Mersi.

Ffôn: 07379 892793
E: enquiries@kindredmindsmerseyside.org
W: kindredmindsmerseyside.org

Cefnogi plant a phobl ifanc traws, anneuaidd ac amrywiol o ran rhywedd (hyd at 20 y/o) a’u teuluoedd.

Mae Mind yn darparu cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n profi problem iechyd meddwl. Maent yn ymgyrchu i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth. Mae Mind yn grymuso pobl i ddeall eu cyflwr a’r dewisiadau sydd ar gael iddynt trwy eu gwefan, eu llinell gymorth gyffredinol a’u llinell gyfreithiol sy’n darparu gwybodaeth am gyfraith sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.

Ffôn: 0300 1233393
E: info@mind.org.uk
W: meddwl.org.uk

Mae atal hunanladdiad yn fusnes i bawb. Mae’r Gynghrair Atal Hunanladdiad Genedlaethol (NSPA) yn gynghrair o sefydliadau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yn Lloegr sy’n poeni am atal hunanladdiad ac sy’n barod i gymryd camau unigol a chyfunol i leihau hunanladdiad a hunan-niwed, a chefnogi’r rhai sydd mewn profedigaeth neu y mae hunanladdiad yn effeithio arnynt. .
Elusen yn y DU sy’n ymroddedig i atal hunanladdiad a hybu iechyd meddwl cadarnhaol a lles emosiynol pobl ifanc.

Ffôn: 0800 068 4141
E: pat@papyrus-uk.org
W: papyrus-uk.org

Ein cenhadaeth yw darparu bywyd gwell i bobl sydd wedi’u heffeithio’n ddifrifol gan afiechyd meddwl trwy rwydwaith o grwpiau, gwasanaethau a llinellau cyngor. Ein nod yw sicrhau bod gan bawb sy’n cael eu heffeithio’n ddifrifol gan salwch meddwl ansawdd bywyd da.

Ffôn: 01215227007
W: ailfeddwl.org

Mae Road Peace yn darparu gwybodaeth a gwasanaethau cymorth i bobl sydd wedi cael profedigaeth neu wedi’u hanafu’n ddifrifol mewn gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd ac yn cymryd rhan mewn gwaith polisi ac ymgyrchu sy’n seiliedig ar dystiolaeth i frwydro dros gyfiawnder i ddioddefwyr a lleihau perygl ar y ffyrdd.

Ffôn: 0845 4500 355
W: roadpeace.org
E: info@roadpeace.org

Rydym yn gweithio i sicrhau’r canlyniadau gorau i bobl â salwch meddwl, anawsterau dysgu ac anhwylderau datblygiadol drwy hyrwyddo gwasanaethau iechyd meddwl rhagorol, hyfforddi seiciatryddion rhagorol, hybu ansawdd ac ymchwil, gosod safonau a bod yn llais i seiciatreg.

A new partnership between Salford Red Devils Foundation, State of Mind & Rugby League Cares will give local men the opportunity to go behind the scenes of the greatest game in the world, learn the mental fitness techniques of professional players and be supported to develop their own winning mindset.

Mae’r Samariaid yn darparu cymorth emosiynol cyfrinachol, gofalgar, 24 awr y dydd i bobl sydd â theimladau o drallod neu anobaith, gan gynnwys y rhai a allai arwain at hunanladdiad. Ffoniwch y llinell gymorth genedlaethol 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

T: 116 123
E: jo@samaritans.org
W: samaritans.org

Mae SCARD yn cynnig cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn i deuluoedd a ffrindiau’r rhai a gollwyd mewn damweiniau sy’n gysylltiedig â’r ffyrdd. O gwnsela un-i-un a chefnogaeth emosiynol, i gymorth cyfreithiol a chymorth cyffredinol gyda’r holl gwestiynau a’r pryderon hynny sy’n gysylltiedig â digwyddiadau trasig.

Ffôn: 01924 562252
E: info@scard.org.uk
W: scard.org.uk

Yn Sean’s Place ein nod yw gwella iechyd meddwl a lles dynion ar draws Sefton a rhanbarth Dinas Lerpwl trwy gefnogaeth a nodwyd yn benodol i wella hyder a hunan-barch dynion tra’n lleihau symptomau iselder, straen a phryder. Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni herio’r stigma sy’n ymwneud ag iechyd meddwl dynion, rydym yn gwneud hyn trwy ddarparu lle sy’n annog trafodaethau cadarnhaol am iechyd meddwl, mewn lleoliad anghlinigol, anfeirniadol trwy amrywiaeth o gymorth a rhaglenni ymarferol, rhagweithiol.

Ffôn: 0151 922 5444
W: seansplace.org.uk

Mae Shout yn wasanaeth cymorth testun cyfrinachol, rhad ac am ddim, 24/7 i unrhyw un yn y DU sy’n cael trafferth ymdopi. I ddechrau sgwrs, tecstiwch y gair ‘SHOUT’ i 85258. Mae ein gwirfoddolwyr hyfforddedig yma i wrando ar unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos, ac ni fydd negeseuon yn ymddangos ar eich bil ffôn.

T: tecstiwch y gair ‘SHOUT’ i 85258
W: giveusashout.org

Mae Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP) yn sefydliad mawr y mae llawer o gwnselwyr ledled y DU wedi cofrestru ag ef. Maent nid yn unig yn elusen ond hefyd yn gorff achredu sy’n gosod safonau a chodau moeseg penodol i gwnselwyr a seicotherapyddion gadw atynt. Os yw cwnselwyr wedi’u hachredu gan y BACP mae’n golygu eu bod wedi cwblhau lefel sylweddol o hyfforddiant a phrofiad a gymeradwywyd gan y Gymdeithas. Mae gwybodaeth am fathau o therapi a ‘chwiliad cwnselydd’ ar gael ar eu gwefan. Mae’r rhan fwyaf yn codi tâl am eu gwasanaethau.

Ffôn: 01455 883300
E: bacp@bacp.co.uk
W: bacp.co.uk

Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn helpu unrhyw un y mae trosedd yn effeithio arnynt, nid yn unig y rhai sy’n ei brofi’n uniongyrchol, ond hefyd eu ffrindiau, eu teulu ac unrhyw bobl eraill sy’n gysylltiedig. Nid oes ots pryd y digwyddodd y drosedd – gallwch gael cefnogaeth unrhyw bryd, ac am ba hyd bynnag y byddwch ei angen. Maent yn darparu cymorth cyfrinachol am ddim 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn i bobl yr effeithir arnynt gan drosedd a digwyddiadau trawmatig – ni waeth a ydych wedi riportio’r drosedd i’r heddlu ai peidio.

Ffôn: 0808 1689 111
W: victimsupport.org.uk

Mae’r Ganolfan Gwybodaeth a Chymorth Iechyd i Ferched (WHISC) yn elusen sy’n ymroddedig i wella iechyd a lles menywod a’u teuluoedd ledled Lerpwl a’r cyffiniau.

Ffôn: 0151 707 1826
W: whisc.org.uk