Cyfeiriadur Gwasanaethau Ysbytai Merched a Phlant Birmingham

Allwedd i wasanaethau

Sefydliad Cenedlaethol

Sefydliad Lleol

Grantiau ar Gael

Cefnogaeth Cyfoedion

Cwnsela

Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr Calon Lloegr wedi’i lleoli yn Coventry a Swydd Warwick. Maent yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth cyfrinachol am ddim i ddiwallu anghenion unigol gofalwyr. Maen nhw ar gael i drafod eich sefyllfa, eich helpu i gynllunio ac ymdopi â’ch rôl ofalu, eich rhoi mewn cysylltiad â gofalwyr eraill a threfnu gwibdeithiau cymdeithasol i roi seibiant i chi o ofalu. Gallant hefyd roi cyngor ar gyllid, gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol lleol, gofal wrth gefn, cymhorthion ac addasiadau a’ch hawliau yn y gwaith.

Ffôn: 02476 632972
E: contactus@carerstrusthofe.org.uk
W: carerstrusthofe.org.uk

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn darparu cymorth a chyngor tra hefyd yn gweithio i wella cefnogaeth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth i unrhyw un sy’n byw gyda’r heriau o ofalu, yn ddi-dâl, am aelod o’r teulu neu ffrind sy’n sâl, yn fregus, yn anabl neu sydd â phroblemau iechyd meddwl neu ddibyniaeth. Mae gan eu gwefan ystod o wybodaeth a chyngor i ofalwyr gan gynnwys eu ‘Cyfeiriadur Cymorth’ defnyddiol.

Ffôn: 0300 772 9600
E: info@carers.org
W: carers.org

Mae Carers UK yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i ofalwyr. Mae eu gwefan yn darparu gwybodaeth am unrhyw agwedd ar ofalu gan gynnwys cymorth gyda Lwfans Gofalwr, gwiriadau budd-daliadau, cyngor ar faterion ariannol ac ymarferol yn ymwneud â gofalu, cymorth ymarferol neu archwilio pa dechnoleg sydd ar gael i wneud gofalu yn haws. Maent yn darparu taflenni ffeithiau sy’n dadansoddi’r materion cymhleth yn syml ac yn gywir er mwyn i chi gael darlun llawn o’r cymorth sydd ar gael. Os oes gennych chi gwestiwn am ofalu ac yn chwilio am rywfaint o wybodaeth, cefnogaeth neu gyngor cysylltwch â advice@carersuk.org. Am bob ymholiad arall cysylltwch â info@carersuk.org

Ffôn: 0808 808 7777
E: advice@carersuk.org
W: carersuk.org

Sefydlwyd yr Elusen Gweithwyr Gofal (CWC) yn 2009 gyda’r nod o gefnogi gweithwyr gofal presennol a chyn-weithwyr gofal gyda grantiau argyfwng untro. Mae’r CWC yn cefnogi bron i 2 filiwn o weithwyr gofal yn y DU, gan gyfrannu at un o’r gweithluoedd mwyaf.

E: grants@thecwc.org.uk
W: thecareworkerscharity.org.uk

Mae tudalen we Cefnogaeth i Ofalwyr Cyngor Sir Swydd Warwick yn cynnwys gwybodaeth am fod yn ofalwr, sut i gael cymorth ariannol ac mae ganddi gyfeiriadur o hybiau cymorth a grwpiau yng Ngogledd, Canolbarth a De Swydd Warwick.
Mae Gofalwyr Ifanc yn rhan o’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr ac yn helpu gofalwyr ifanc i ymdopi â’u rôl ofalu trwy wasanaethau arbenigol ar draws y DU. Mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu darparu gan Carers Trust Network Partners, sef elusennau annibynnol sy’n cynnig y cyfle i ofalwyr ifanc fod yn bobl ifanc yn rhydd o’u cyfrifoldebau gofalu trwy weithgareddau dibynadwy, clybiau, gwibdeithiau, gwyliau a chefnogaeth un-i-un.

Ffôn: 0300 772 9600
E: info@carers.org
W: carers.org/about-us/about-young-carers