Cyfeiriadur Gwasanaethau Ysbyty Addenbrooke

Allwedd i wasanaethau

Sefydliad Cenedlaethol

Sefydliad Lleol

Grantiau ar Gael

Cefnogaeth Cyfoedion

Cwnsela

Yn Hosbis Plant Acorns mae tîm ymroddedig yn darparu gofal lliniarol arbenigol ar gyfer babanod, plant a phobl ifanc sy’n cyfyngu ar eu bywydau ac sydd dan fygythiad, a chymorth i’w teuluoedd. Cynigir y cymorth hwn o dair hosbis yng Nghaerwrangon, Birmingham a Walsall, yn ogystal ag yng nghartref y teulu a’r gymuned.

Ffôn: 01564 825 037
W: mes.org.uk

Mae Barnardos yn cefnogi ac yn amddiffyn plant a phobl ifanc sy’n wynebu ystod eang o faterion, o gamddefnyddio cyffuriau i anabledd, o gam-drin rhywiol i drais domestig.

Ffôn: 0800 11 11
W: barnardos.org.uk

Mae Brainwave yn elusen sy’n bodoli i helpu plant ag anableddau i gael mwy o annibyniaeth trwy anelu at wella symudedd, sgiliau cyfathrebu a photensial dysgu trwy ystod o therapïau addysgol a chorfforol. Nod y Rhaglen Therapi Ton Ymennydd yw datblygu potensial mwyaf posibl pob plentyn trwy fabwysiadu agwedd integredig at eu datblygiad corfforol a gwybyddol a thrwy anelu at wella sgiliau cymdeithasol a lles emosiynol plentyn. Maent yn darparu dau ddiwrnod llawn, gyda dau therapydd ar gyfer asesiad cychwynnol, ac yna ailasesiadau undydd bob 4-6 mis.

Ffôn: 01278 429089
W: brainwave.org.uk

Mae Centrepoint yn cefnogi pobl ifanc ddigartref drwy gynnig cymorth ariannol, cyfreithiol ac emosiynol i bobl ifanc ddigartref. Mae Centrepoint hefyd yn cynnig addysg a hyfforddiant i gynorthwyo gyda chyflogaeth barhaol.

Ffôn: 0800 587 5158
W: centrepoint.org.uk

Mae’r Child Brain Injury Trust yn darparu gwasanaethau anfeddygol i deuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan anaf i’r ymennydd a gafwyd yn ystod plentyndod ledled y DU. Mae tîm ymroddedig o Gydlynwyr ABI proffesiynol a gwirfoddolwyr yn rhoi eu harbenigedd, ymrwymiad a brwdfrydedd i helpu teuluoedd i gael y cymorth sydd ei angen arnynt. Gallwch gysylltu â CBIT ar unrhyw adeg, ond yn gyffredinol po gynharaf y byddwch yn cysylltu, y cyflymaf y gallwch chi roi systemau cymorth priodol ar waith.

Ffôn: 01869 341075
W: childbraininjurytrust.org.uk
E: info@cbituk.org

Mae anaf llosgi am oes. Mae’r creithiau yn gorfforol yn ogystal â seicolegol a gallant gyflwyno heriau gydol oes. Nod yr Ymddiriedolaeth Llosgiadau Plant yw gwneud yr heriau hynny’n haws i’w hwynebu a helpu plant a phobl ifanc i dyfu i fyny a byw bywyd mor hapus ac iach â phosibl.

Mae’r Ymddiriedolaeth Llosgiadau Plant yn ymroddedig i helpu staff y GIG i adfer yr unigolyn i’w gyflwr cyn-anaf a’i botensial o ran esthetig, gweithrediad a deallusrwydd.

Maent yn gallu darparu cymorth gydag adsefydlu, cyllid, triniaeth a chefnogaeth emosiynol.

Ffôn: 0207 881 0902
W: cbtrust.org.uk
E: info@cbtrust.org.uk

Mae CHUMS yn wasanaeth iechyd meddwl a lles emosiynol sy’n cynnig cymorth i blant a phobl ifanc hyd at 17 oed. Maen nhw’n cefnogi’r rhai sydd ag anawsterau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol fel gorbryder, hwyliau isel a’r rhai ag anawsterau lles emosiynol sylweddol sy’n deillio o ddigwyddiadau bywyd. Mae’r gwasanaethau a ddarperir ganddynt yn cynnwys profedigaeth, trawma, gwasanaethau therapiwtig adloniadol, gofalwyr ifanc a llesiant teuluoedd. Er mwyn cefnogi’r unigolyn, mae cymorth hefyd ar gael i rieni ac ysgolion.

Ethos CHUMS yw cefnogi’r teulu cyfan, lle bynnag y bo modd.

Ffôn: 01525 863924
W: chums.uk.com
E: info@chums.uk.com

Mae Cyswllt Teulu yma i wneud bywyd ychydig yn haws i deuluoedd â phlant anabl ac anghenion arbennig. Gall ein hymgynghorwyr rhieni gynnig gwybodaeth a chymorth ar ystod eang o faterion gan gynnwys addysg, budd-daliadau, gofal cymdeithasol, gwybodaeth feddygol a mwy. Maent yn cynnal gweithdai rhad ac am ddim i rieni a grwpiau cymorth gan gynnwys gweithdy ar ddelio ag ymddygiad heriol; problemau cysgu; straen ac ymdopi, cefnogi brodyr a chwiorydd, a phontio i fyd oedolion.

Ffôn: 0808 808 3555
Ffôn: 020 7608 8700
W: contact.org.uk
E: info@contact.org.uk

Mae Teuluoedd Mewn Ffocws yn elusen gofrestredig annibynnol flaenllaw a arweinir gan rieni yn Chelmsford, sy’n darparu cymorth cyfannol i deuluoedd plant ag anableddau ac anghenion arbennig rhwng 0 a 23 oed. Maent yn darparu cyngor, gwybodaeth a gwasanaeth cymorth yn enwedig ar adegau o newid, her ac argyfwng.

Mae’r gefnogaeth a roddir yn ofalgar, ymarferol a chyfrinachol, gan gynorthwyo’r teulu i ystyried yr holl ddewisiadau sydd ar gael iddynt a gwneud y gorau o’r gwasanaethau sydd ar gael.

Ynghyd â gwasanaeth gwybodaeth a chyngor un-stop, bydd Teuluoedd Mewn Ffocws yn darparu cyfleoedd seibiant, gan gynnwys diwrnodau maddeuant rhieni a gofalwyr a grwpiau cymorth brodyr a chwiorydd. Mae hon yn ffordd wych o gwrdd ag eraill mewn sefyllfa debyg. Ceir cymorth arall drwy’r llinell gymorth cyngor, gweithgareddau grŵp, gweithdai, digwyddiadau hyfforddi a sesiynau galw heibio lleol.

Ffôn: 01245 353575
W: familiesinfocusessex.org.uk
E: helpline@familiesinfocusessex.org.uk

Mae Cronfa’r Teulu yn darparu grantiau a gwasanaethau i deuluoedd incwm isel sy’n magu plant anabl neu ddifrifol wael. Mae grantiau ar gael ar gyfer ystod eang o eitemau, megis peiriannau golchi, teganau synhwyraidd, egwyliau teulu, dillad gwely, tabledi, dodrefn, offer chwarae awyr agored, dillad a chyfrifiaduron.

Ffôn: 01904 550055
Ffôn: 01904 621115
W: familyfund.org.uk
E: info@familyfund.org.uk

Elusen yw Farms for City Children sy’n galluogi plant o gymunedau difreintiedig i brofi’r antur o gydweithio ar ein ffermydd yng nghanol cefn gwlad Prydain.

Ffôn: 01392 276381
W: farmsforcitychildren.org
E: admin@farmsforcitychildren.org

Mae Rhyddid yn amddiffyn plant trwy linell gymorth 24/7, sy’n cael ei hateb gan weithwyr proffesiynol sy’n deall cam-drin anonest a sut i helpu dioddefwyr.

Ffôn: 0845 607 0133
W: freedomcharity.org.uk

Sefydliad dielw yw Make-A-Wish Foundation sy’n creu dymuniadau sy’n newid bywydau plant â salwch critigol.

Ffôn: 0118 304 2776
E: info@makeawish.org.uk
W: make-a-wish.org.uk

Mae Merlin’s Magic Wand yn elusen sy’n darparu dymuniadau ‘Magic Spell’ gan gynnwys tocynnau a diwrnodau allan yn atyniadau Merlin Entertainments (fel Legoland a Sea Life Centres). Maent hefyd yn gweithio mewn ysbytai a hosbisau lleol i ddod ag adloniant i blant a chreu ‘mannau hud’ iddynt o fewn amgylchedd clinigol.

Mae Nelson’s Journey yn cefnogi plant a phobl ifanc sydd wedi profi marwolaeth person arwyddocaol yn eu bywyd.

Gallant ddarparu ystod o gymorth sy’n briodol i anghenion pob plentyn ifanc neu berson ifanc. Gall hyn gynnwys cefnogaeth 1 i 1, a chyfleoedd i gwrdd ag eraill o’r un oedran sydd hefyd yn profi profedigaeth.

Ffôn: 01603 431788
E: enquiries@nelsonsjourney.org.uk
W: nelsonsjourney.org.uk

Mae Over The Wall yn elusen yn y DU ar gyfer plant â salwch ac anableddau difrifol, a’u teuluoedd, i ddarganfod byd o direidi a hud a lledrith. Man lle gallant fod yn ddewr a chael hwyl gydag eraill.

Ffôn: 02392 477 110
E: info@otw.org.uk
W: otw.org.uk

Mae Rainbow Trust yn cefnogi teuluoedd sydd â phlentyn 0-18 oed sydd â salwch sy’n bygwth bywyd neu salwch terfynol ac sydd angen cymorth pwrpasol.

Mae Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd Rainbow Trust yn darparu llinell bywyd i deuluoedd a phlant, maent yn cefnogi’r teulu cyfan gan gynnwys rhieni, gofalwyr, y plentyn sâl, brodyr, chwiorydd a neiniau a theidiau. Maent yn dod â chefnogaeth a chymorth i deuluoedd sydd ei angen gartref, yn yr ysbyty ac yn y gymuned.

Gall unrhyw deulu gael cymorth o eiliad diagnosis eu plentyn neu berson ifanc. Mae’r math o gefnogaeth a ddarperir ganddynt yn amrywiol iawn ac yn dibynnu ar eich anghenion.

Ffôn: 01372 363438
W: rainbowtrust.org.uk
E: enquiries@rainbowtrust.org.uk

Rydym yn bywiogi bywydau plant difrifol wael ar draws y DU rhwng 3 a 18 oed trwy roi dymuniadau a darparu cefnogaeth barhaus mewn ysbytai.

Ffôn: 0208 782 1171
W: raysofsunshine.org.uk

Mae Reach yn cefnogi rhieni, plant a phobl ifanc sy’n cael eu heffeithio gan ddiffyg aelodau uchaf, mae Reach yn darparu cyngor ac arweiniad i rieni ac athrawon yn ogystal â darparu grŵp cymorth sy’n cael ei redeg gan deuluoedd sydd wedi cael profiadau tebyg.

Ffôn: 08451 306225
Ffôn: 0203 478 0100
W: reach.org.uk
E: reach@reach.org.uk

Mae Gweithwyr Ieuenctid Redthread yn defnyddio eu safle unigryw sydd wedi’i wreiddio yn yr adrannau achosion brys ochr yn ochr â staff clinigol, i ymgysylltu â dioddefwyr ifanc ymosodiadau a chamfanteisio a’u helpu i newid eu dyfodol. Profiad helaeth Redthreads yw pan fydd pobl ifanc allan o’u parth cysurus, wedi’u dieithrio oddi wrth eu cyfoedion, ac yn aml yn dod i delerau ag effeithiau anafiadau, mae’n amser i greu newid cadarnhaol. Yn y foment hon mae llawer yn fwy abl nag erioed i gwestiynu pa ymddygiad a dewisiadau sydd wedi eu harwain at wely ysbyty a, gyda chefnogaeth gweithiwr ieuenctid arbenigol, dilyn newid nad ydynt wedi teimlo y gallant ei wneud o’r blaen. Sylwch, dim ond os caiff y claf ei dderbyn i Adran Achosion Brys / Damweiniau ac Achosion Brys ysbyty lle mae tîm Redthread y gellir atgyfeirio cleifion i Redthread.

Ffôn: 0203 744 6888
W: redthread.org.uk
E: info@redthread.org.uk

Yn cynnig gwasanaethau cwnsela ar gyfer pob math o berthynas ledled y wlad. Rydym yn darparu cyngor ar briodas, materion LGBT, ysgariad a magu plant.

Mae Sibs yn bodoli i gefnogi pobl sydd wedi tyfu i fyny gyda brawd neu chwaer anabl neu sydd wedi tyfu i fyny gyda nhw.

Mae St Giles yn elusen sy’n defnyddio arbenigedd a phrofiadau bywyd go iawn yn y gorffennol i rymuso pobl nad ydynt yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt, pobl sy’n anodd ymgysylltu â nhw oherwydd eu bod wedi methu dro ar ôl tro – wedi’u dal yn ôl gan dlodi, eu hecsbloetio, eu cam-drin, delio â chaethiwed neu broblemau iechyd meddwl, wedi’u dal mewn trosedd neu gyfuniad o’r materion hyn ac eraill.

Ffôn: 020 7708 8000
E: Roisin.keville@stgiletrust.org.uk
W: stgilestrust.org.uk

Starlight yw’r elusen genedlaethol i blant sy’n bodoli i hyrwyddo pwysigrwydd chwarae ac amddiffyn hawl pob plentyn difrifol wael iddo.

Ffôn: 020 7262 2881
E: talktous@starlight.org.uk
W: starlight.org.uk

Mae’r Ymddiriedolaeth Plant yn rhedeg ystod o wasanaethau gofal, addysg a therapi arbenigol i blant a phobl ifanc o bob rhan o’r DU. Mae’r Ymddiriedolaeth Plant yn rhedeg canolfan adsefydlu anafiadau i’r ymennydd caffaeledig (ABI) mwyaf yn y DU lle gall plant dderbyn adsefydlu o’r radd flaenaf. Mae’r Ymddiriedolaeth Plant yn cynnig gwasanaethau adsefydlu i gleifion y GIG ac ar sail talu ffioedd preifat.

Mae’r Ymddiriedolaeth Plant yn darparu cymorth ar-lein i deuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan anaf caffaeledig i’r ymennydd trwy The Brain Injury Hub. Mae eu gwefan yn cynnig cyfoeth o gyngor ymarferol a gwybodaeth am gyflwr sy’n aml yn cael ei gamddeall. Mae yna hefyd fforwm ar-lein sy’n rhoi cyfle i deuluoedd rannu eu straeon a’u profiadau.

Ffôn: 01737 365 000
W: thechildrenstrust.org.uk
E: enquiries@thechildrentrust.org.uk

Mae Gyda’n Gilydd am Fywydau Byr yma i wneud yn siŵr bod plant sy’n ddifrifol wael a’u teuluoedd yn gallu gwneud y gorau o bob eiliad sydd ganddynt gyda’i gilydd. Maent yn cynnig cymorth emosiynol cyfrinachol a gwybodaeth am amrywiaeth o faterion ac yn darparu gwybodaeth hawdd ei deall am y cymorth sydd ar gael fel y gall teuluoedd dreulio llai o amser yn chwilio am help a chael mwy o amser gyda’i gilydd.

Mae WellChild yn elusen genedlaethol sy’n rhoi’r cyfle gorau i blant, pobl ifanc sy’n ddifrifol wael a’u teuluoedd ledled y DU ffynnu gartref.

Ffôn: 01242 530007
E: info@wellchild.org.uk
W: wellchild.org.uk

Mae Whizz-Kidz yn darparu cadeiriau olwyn pweredig, cadeiriau olwyn llaw, cadeiriau olwyn chwaraeon, treiciau a bygis i roi annibyniaeth i bobl ifanc ag anabledd corfforol. Maent hefyd yn cynnal clybiau, gwersylloedd, hyfforddiant sgiliau cadair olwyn a lleoliadau gwaith i helpu i ddatblygu hyder ac annibyniaeth plant.

Ffôn: 020 7233 6600
W: whizz-kidz.org.uk
E: info@whizz-kidz.org.uk

Mae Winston’s Wishes yn elusen sy’n helpu plant, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc (hyd at 25 oed) i ganfod eu traed pan fydd eu bydoedd yn cael eu troi wyneb i waered gan alar.

Ffôn: 08088 020 021
W: winstonswish.org
E: ask@winstonswish.org

Mae You Can Bike Too yn brosiect beicio arobryn, pob gallu a gyflwynir ym Mharc Gwledig Milton a’r unig brosiect o’i fath yng Nghaergrawnt. Os nad ydych wedi reidio ers tro, yn nerfus, ag anabledd, neu os hoffech i’ch plentyn roi cynnig ar rai gwahanol feiciau mewn amgylchedd hamddenol a hwyliog, mae beic i chi yn You Can Bike Too! Mae’r ystod eang o feiciau yn addas ar gyfer unigolion neu grwpiau ac maent yn llawer o hwyl i roi cynnig arnynt. Mae hwn yn gyfle i gael mynediad at feiciau sy’n addas ar gyfer pob oed a gallu gan gynnwys treiciau, tandem a beiciau sy’n gyfeillgar i gadeiriau olwyn.

Ffôn: 01223 420060
E: ycbt@cambridgesportlakes.org.uk
W: miltoncountrypark.org/youcanbiketoo

Mae YoungMinds eisiau sicrhau y gall pobl ifanc gael y cymorth iechyd meddwl sydd ei angen arnynt, pan fydd ei angen arnynt, ni waeth beth. Yn cynnig cefnogaeth i blant a rhieni.

Ffôn: 020 7089 5050
W: youngminds.org.uk