Cyfeiriadur Gwasanaethau Ysbyty Addenbrooke

Allwedd i wasanaethau

Sefydliad Cenedlaethol

Sefydliad Lleol

Grantiau ar Gael

Cefnogaeth Cyfoedion

Cwnsela

Mae Advice Local yn beiriant chwilio cod post ar gyfer cymorth lleol gyda budd-daliadau, materion gwaith, pryderon ariannol, problemau tai a mwy.

Mae After Trauma yn wasanaeth ar y we sy’n anelu at ddarparu cymuned i gleifion a theuluoedd ailadeiladu bywydau a chefnogi ei gilydd ar ôl profi anaf trawmatig. Mae’r wefan hefyd yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau i helpu goroeswyr a theuluoedd ar y daith adferiad.

Mae Business Debt Line yn Elusen genedlaethol sy’n darparu cyngor am ddim ar ddyledion i fusnesau bach a phobl hunangyflogedig ar sut i ddelio â dyledion busnes a phersonol. Rhan o’r Ymddiriedolaeth Cyngor Ariannol.

W: businessdebtline.org
Ffôn: 0800 197 6026

Mae’r Ganolfan Cyngor ar Brofedigaeth yn llinell gymorth am ddim ac yn wasanaeth gwybodaeth ar y we i helpu gyda’r llu o faterion a gweithdrefnau sy’n wynebu pobl ar ôl marwolaeth rhywun agos.

Maent yn rhoi gwybodaeth a chyngor defnyddiol ar lawer o faterion ymarferol, megis sut i ddelio â swyddfa’r crwner, tystysgrifau marwolaeth, profiant, materion treth yn ogystal ag ymdopi â galar.

Mae Cyngor ar Bopeth yn elusen genedlaethol sy’n darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim, i helpu pobl i oresgyn eu problemau. Mae gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn helpu dros 2.7 miliwn o bobl bob blwyddyn drwy ei wasanaethau cymorth wyneb yn wyneb, ffôn a gwefan.

Mae rhwydwaith cenedlaethol o 300 o swyddfeydd lle gallwch ymweld i dderbyn cefnogaeth a gwybodaeth ar ystod eang o faterion. Rhesymau cyffredin pam mae pobl yn cysylltu â Chyngor ar Bopeth yw dyled, tai, budd-daliadau, mewnfudo, problemau yn y gwaith, materion defnyddwyr neu faterion cyfreithiol.

Mae’r Cynllun Digolledu am Anafiadau Troseddol wedi’i gynllunio i ddigolledu dioddefwyr di-fai troseddau treisgar ym Mhrydain Fawr. Yr Awdurdod Digolledu am Anafiadau Troseddol, CICA, sy’n gweinyddu’r Cynllun ac yn penderfynu ar bob hawliad. Nid oes angen cynrychiolwyr cyflogedig fel cyfreithiwr neu gwmni rheoli hawliadau ar ymgeiswyr i wneud cais am iawndal. I’r rhan fwyaf o bobl ni ddylai’r broses ymgeisio gymryd mwy nag 20 munud.

Rhaid i chi wneud cais o fewn 2 flynedd i’r digwyddiad, a’ch bod wedi riportio’r drosedd i’r Heddlu.

Mae Debt Advice Foundation yn elusen genedlaethol gofrestredig sy’n cynnig cyngor ac addysg ar ddyledion sy’n cynnig cymorth a chyngor cyfrinachol am ddim i unrhyw un sy’n poeni am fenthyciadau, credyd a dyled. Mae’r cyngor a ddarperir ganddynt yn ddiduedd ac yn seiliedig ar yr hyn sydd orau i’r unigolyn yn unig.

Mae gwybod eich hawliau statudol a chyfreithiol yn berthnasol i bawb, ond pan fydd gennych anabledd, gall gwybod beth mae gennych hawl i’w dderbyn yn ariannol, eich hawliau cyflogaeth a chael eich trin yn deg fod yn gymhleth iawn.

Mae Disability Rights UK yn sefydliad sy’n darparu cyngor annibynnol ar eich hawliau. Mae ganddynt wefan gynhwysfawr gyda llawer o wybodaeth a chanllawiau ar bynciau penodol ac maent hefyd yn lobïo ac yn pwyso am newid i helpu i wella hawliau pobl anabl yn y DU yn fwy cyffredinol.

DLF yw prif ffynhonnell y DU o wybodaeth ddiduedd a chyngor arbenigol ar fyw’n annibynnol. Yn elusen genedlaethol, maent wedi cronni dros 50 mlynedd o ystod heb ei hail o wybodaeth am offer byw bob dydd a chyngor defnyddiol arall i bobl a allai fod angen rhywfaint o help i fyw eu bywydau i’r eithaf.

Gydag amrywiaeth enfawr o offer ar gael, weithiau gall fod yn ddryslyd. Sut ydych chi’n gwybod beth sydd ar gael? Ble ydych chi’n mynd i brynu offer? Sut ydych chi’n gwybod beth sy’n iawn i chi? Sut ydych chi’n gwybod a yw cyflenwr ag enw da? Mae DLF yn darparu’r holl atebion i’r cwestiynau hyn.

Cymdeithas y Cyfreithwyr yw’r corff proffesiynol annibynnol ar gyfer cyfreithwyr yng Nghymru a Lloegr. Mae ganddynt adran ‘cyhoeddus’ ar eu gwefan sy’n eich galluogi i ddod o hyd i gyfreithiwr sydd wedi’i achredu yn y maes cyfreithiol sydd ei angen arnoch.
Mae Lighthouse Club yn darparu cefnogaeth ariannol ac emosiynol i’r gymuned adeiladu a’u teuluoedd sydd wedi dioddef anaf neu salwch hirdymor neu sydd angen help llaw.
Mae National Debt Line yn elusen sy’n darparu cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim ar ddyledion dros y ffôn ac ar-lein. Maent yn darparu pecynnau hunangymorth a thaflenni ffeithiau defnyddiol sy’n ymdrin ag ystod eang o bynciau cyngor ar ddyledion. Rhan o’r Ymddiriedolaeth Cyngor Ariannol.

Ffôn: 0808 808 4000
W: nationaldebtline.org

Mae People Hub yn gweithio i sicrhau bod pobl â chyflyrau iechyd hirdymor ac anableddau yn cael y cyfle i lunio eu bywydau trwy wneud y penderfyniadau am eu hiechyd a’u lles sydd bwysicaf iddynt. Mae cyllidebau iechyd personol yn ffordd bwerus o gyflawni hyn.

W: peoplehub.org.uk
E: hello@peoplehub.org.uk

Dylunio a gwneud offer pwrpasol i helpu pobl ag anableddau i fyw’n fwy annibynnol. Nod yr offer a’r addasiadau a wneir gan ein gwirfoddolwyr yw cefnogi symudedd, eich cynorthwyo gartref, rheoli gofal personol neu fwynhau chwaraeon a hobïau.
Mae Shelter yn darparu cyngor a gwybodaeth i’r rhai sydd â phroblemau tai neu ddigartrefedd. Mae eu gwefan yn cynnwys llawer iawn o wybodaeth a chymorth a gall eich helpu i ddod o hyd i wasanaethau sy’n lleol i chi, gan gynnwys cyngor wyneb yn wyneb.

W: shelter.org.uk
Ffôn: 0808 800 4444

Dyluniwyd yr ap hwn gan y Tîm Gwasanaethau Adfer Goroeswyr i gynorthwyo goroeswyr trawma yn eu llwybr at adferiad. Mae Mr Vasireddy (Llawfeddyg Trawma Orthopedig Ymgynghorol KCH) ynghyd â chydweithwyr rhyngwladol eraill wedi creu ap gwybodaeth am ddim i gleifion sy’n darparu gwybodaeth gefndir am anafiadau, llawdriniaethau ac adferiadau yn ogystal â gwybodaeth am yr adnoddau a ddarperir gan y Tîm Gwasanaethau Adfer Goroeswyr.

Chwiliwch am ‘Trauma Recovery Service’ yn eich App Store

Mae Turn2Us yn helpu pobl sy’n byw mewn tlodi yn y DU ac Iwerddon. Maent yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth am fudd-daliadau lles a grantiau elusennol a gallant eich helpu i gwblhau cyfrifiadau budd-daliadau, dod o hyd i grantiau a dod o hyd i gynghorydd i helpu gyda budd-daliadau, dyled, tai a materion cyfreithiol.

W: turn2us.org.uk
Ffôn: 0808 802 2000
E: info@turn2us.org.uk

Adfer cyffuriau ac alcohol yn Essex, Norfolk a Suffolk.

W: matthewproject.org
Ffôn: 01603 626 123
E: enquiries@matthewproject.org

Os ydych yn was sifil, yn gyn-was neu’n bresennol, neu os ydych yn gweithio i sefydliad a noddir gan adran o’r llywodraeth, efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am gymorth gan The Charity for Civil Servants.

Amcangyfrifir bod hyd at 4 miliwn o bobl yn gymwys i wneud cais am help gan yr elusen sy’n darparu cymorth gyda dyled, gofal a lles cyffredinol.

Mae Canllaw Gofal y DU wedi’i greu i’ch helpu chi a’ch anwyliaid i ateb nifer o gwestiynau sy’n ymwneud â chanol a hwyrach mewn bywyd. Mae UK Care Guide yn gweithredu fel safle un stop ar gyfer eich holl anghenion gofal henoed. Eu cenhadaeth yw helpu i symleiddio’r materion hyn a’u hegluro mewn termau syml a syml. Mae eu cymorth a’u harweiniad yn cwmpasu ystod o faterion o faterion ariannol a chyfreithiol i’ch helpu chi i ddod o hyd i ofal neu i ddod o hyd i gynhyrchion a all helpu i wneud bywyd yn fwy cyfforddus yn y cartref. Mae eu cyngor yn cynnwys: cyllid, cyfreithiol, dod o hyd i ofal, siopa a lles cyffredinol.

Ffôn: 0161 818 7099
E: hello@ukcareguide.co.uk
W: ukcareguide.co.uk