Cyfeiriadur Gwasanaethau Ysbytai Prifysgol Sussex

Allwedd i wasanaethau

Sefydliad Cenedlaethol

Sefydliad Lleol

Grantiau ar Gael

Cefnogaeth Cyfoedion

Cwnsela

Mae Age Space yn cynnig cyfeiriadur o wasanaethau gwybodaeth i bobl sy’n gofalu am rieni oedrannus. Yn cwmpasu gofalwyr, gwybodaeth ariannol a chyfreithiol i wybodaeth am gynhyrchion defnyddiol i’r henoed.

Gofal a chymorth i rieni oedrannus.
Mae Age UK yn ymroddedig i gefnogi pobl yn ddiweddarach mewn bywyd. Maent yn cynnig ystod eang o gyngor ar amrywiaeth eang o faterion megis mynediad at ofal iechyd, tai, gofal preswyl a chyllid.

Ffôn: 0800 678 1602
E: Ffurflen ar-lein
W: ageuk.org.uk

Mae Age UK yn ymroddedig i gefnogi pobl yn ddiweddarach mewn bywyd. Maent yn cynnig ystod eang o gyngor ar amrywiaeth eang o faterion megis mynediad at ofal iechyd, tai, gofal preswyl a chyllid.
Mae’r Lleng Brydeinig yn cefnogi personél sy’n gwasanaethu a chyn-aelodau o’r lluoedd arfog drwy gydol y flwyddyn, bob dydd o’r wythnos.

Ffôn: 0808 802 8080
E: info@britishlegion.org.uk
W: britishlegion.org.uk

Prif ganllaw i elusennau yn y DU
Gwasanaethau gofal yr henoed yn Brighton.

Ffôn: 01273 284 090
W: homeinstead.co.uk

Gall Independent Age ddarparu cyngor clir, rhad ac am ddim a diduedd ar amrywiaeth eang o faterion, gan gynnwys gofal a chymorth, arian a budd-daliadau, iechyd a symudedd.

Ffôn: 0800 319 6789
E: charity@independentage.org
W: independentage.org

Mae My Home Life yn fenter ledled y DU sy’n hyrwyddo ansawdd bywyd ac yn sicrhau newid cadarnhaol mewn cartrefi gofal i bobl hŷn. Maent yn darparu ystod o wybodaeth ac adnoddau i bobl hŷn a’u teuluoedd pan fyddant yn chwilio am gartrefi gofal.

Ffôn: 0207 040 5776
E: mhl@city.ac.uk
W: myhomelife.org.uk

Mae’r Gynghrair Eiriolaeth Pobl Hŷn (OPAAL) yn credu bod amgylchiadau penodol lle mae’n rhaid i bob unigolyn gael yr hawl i gefnogaeth eiriolwr annibynnol i sicrhau bod eu buddiannau a’u dewisiadau eu hunain yn cael eu cydnabod a’u trin. Er nad yw OPAAL yn darparu gwasanaethau eiriolaeth ei hun, gellir defnyddio eu gwefan i’ch helpu i ddod o hyd i wasanaeth priodol yn agos at eich cartref.

E: admin@opaal.org.uk
W: opaal.org.uk

Mae’r Groes Goch yn cynnig amrywiaeth o gymorth ymarferol, lleol ac emosiynol ar draws y DU ac yn rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys help gydag unigrwydd, costau byw neu ddychwelyd adref ar ôl arhosiad yn yr ysbyty. Mae’r Groes Goch hefyd yn llogi cadeiriau olwyn neu offer ymarferol arall.

Ffôn: 0808 196 3651
W: redcross.org.uk

Gofal a chymorth i’r boblogaeth oedrannus – lleihau unigrwydd ymhlith pobl hŷn drwy ddod â chenedlaethau ynghyd mewn cyfeillgarwch a rhannu profiadau.

Ffôn: 0800 716 543
W: reengage.org.uk

Gofal a chymorth i’r boblogaeth oedrannus – lleihau unigrwydd ymhlith pobl hŷn drwy ddod â chenedlaethau ynghyd mewn cyfeillgarwch a phrofiadau a rennir.

Ffôn: 0800 716 543
W: reengage.org.uk

Grŵp cymunedol o drigolion Round Hill yn Brighton.

Elusen wirfoddoli genedlaethol y DU

E: comments@royalvoluntaryservice.org.uk
Ffôn: 0330 555 0310
W: royalvoluntaryservice.org.uk

Mae TeleCareline yn wasanaeth 24 awr sy’n darparu ac yn monitro ystod o offer a synwyryddion. Gellir gwisgo’r rhain, neu eu rhoi yng nghartref person i’w helpu i aros yn annibynnol. Pan fydd larymau’n canu, darperir cefnogaeth, a all fod gan gymydog neu ffrind, gwasanaeth a drefnir gan TeleCareline neu’r gwasanaethau brys.

Ffôn: 0800 635 7000
E: support@telecarechoice.co.uk
W: telecarechoice.co.uk

Gwasanaeth cyfeillio i bobl dros 65 oed.

E: info@tttb.org.uk
Ffôn: 01273 737710
W: tttb.org.uk/cyfeillio

Gwasanaeth cyfeillio i bobl dros 50 oed.

Ffôn: 01273 775 888
E: hello@togetherco.org.uk
W: togetherco.org.uk