Cyfeiriadur Gwasanaethau Ysbytai Prifysgol Sussex

Sut ydw i’n gwybod pa gyfreithiwr i’w ddewis?

Gall gwneud hawliad anaf personol fod yn gymhleth a chymryd amser maith. Ar ôl trawma mawr mae’n bwysig bod gennych chi rywun sy’n deall chi, eich anaf ac anghenion eich teulu, nawr ac yn y dyfodol.

I’ch cynorthwyo chi a’ch teulu, mae Cardinal Management wedi adolygu cwmnïau sy’n arbenigo mewn helpu pobl sydd wedi dioddef trawma mawr. Rydym wedi nodi nifer o gwmnïau lleol a fydd, yn ein barn ni, yn rhoi’r math cywir o gymorth ichi o safbwynt cyfreithiol ac, yn bwysicach, o safbwynt adsefydlu.

Mae pob un o’r cwmnïau yn eich ysbyty wedi ymrwymo i’ch helpu i wella yn ogystal â gwneud cais llwyddiannus. Maent i gyd yn destun rheolaeth perfformiad parhaus a rhaid iddynt adrodd i’r MTSP yn rheolaidd i sicrhau bod cleifion yn cael eu cefnogi’n effeithiol a heb unrhyw gost.

Hyd yn oed os nad ydych yn dymuno defnyddio unrhyw un o’n cwmnïau awgrymedig, mae nifer o bethau i’w holi a’u gwirio cyn cytuno i adael i rywun eich cynrychioli. Gofynnwch am gael cyfarfod â’ch Cynghorydd MTSP a all roi cyngor i chi am hyn a chopi am ddim o’n “rhestr wirio dewis cyfreithiwr anaf personol”.

Mae CL Medilaw yn dîm arbenigol o gyfreithwyr anafiadau personol difrifol sy’n gweithio fel rhan o grŵp gwasanaethau cyfreithiol Knights Plc. Rydym yn herio darpariaeth draddodiadol gwasanaethau cyfreithiol fel y gallwn eich rhoi chi, ein cleient, yn gyntaf. Rydym yn gwneud ochr gyfreithiol pethau mor syml â phosibl ac yn cyflawni canlyniadau sy’n newid bywydau ein cleientiaid a’u teuluoedd er gwell.

Yn CL Medilaw rydym yn cyflogi arbenigwyr cyfreithiol cydnabyddedig sydd â degawdau o brofiad o ymdrin â hawliadau anafiadau difrifol, yn enwedig y rhai sy’n ymwneud ag anafiadau caffaeledig i’r pen a’r ymennydd. Rydym yn aelodau balch o’r rhaglen Partneriaeth Cyfeirio Trawma Mawr.

Gall CL Medilaw gynnig ystod lawn o wasanaethau i chi gan gynnwys materion teulu a chyflogaeth, treth ac ymddiriedolaethau, ewyllysiau ac ystadau, eiddo, datrys anghydfod, a chymorth i bobl agored i niwed. Byddwn bob amser yn gweithredu gyda thryloywder llwyr felly byddwch yn gwybod pa gamau a gymerwyd a beth sydd angen ei wneud o hyd i gyflawni eich nodau.

Mae Dean Wilson yn aelodau o raglen Partneriaeth Cyfeirio Trawma Mawr Ysbytai Prifysgol Sussex. Ers dros 100 mlynedd, mae eu llwyddiant wedi'i seilio ar eu hymagwedd sy'n canolbwyntio ar y cleient, gyda chefnogaeth gwybodaeth ac arbenigedd eu cyfreithwyr. Mae ganddyn nhw dîm hynod brofiadol o gyfreithwyr anafiadau personol sydd wedi delio â rhai o’r mathau mwyaf difrifol o ddamweiniau sy’n newid bywydau, ac mae ganddyn nhw berthynas ardderchog â gweithwyr proffesiynol yn y gymuned adsefydlu sy’n deall anafiadau difrifol.

Mae Dean Wilson yn cydnabod mai ailadeiladu bywyd i'w cleientiaid a'u teuluoedd yw'r rhan bwysicaf o unrhyw hawliad y maent yn delio ag ef. Trwy eu hagwedd gydymdeimladol ac ymroddedig tuag at eu cleientiaid, maent wedi adeiladu enw rhagorol fel arbenigwr blaenllaw ledled de-ddwyrain Lloegr. Gall cleientiaid ddefnyddio eu timau Llys Gwarchod ac Ymddiriedolaeth Anafiadau Personol. Maent hefyd yn cynnig ystod eang o adrannau ategol eraill i ddarparu'n llawn ar gyfer anghenion eu cleientiaid.