Cyfeiriadur Gwasanaethau Ysbytai Prifysgol Sussex

Allwedd i wasanaethau

Sefydliad Cenedlaethol

Sefydliad Lleol

Grantiau ar Gael

Cefnogaeth Cyfoedion

Cwnsela

Mae The Amputation Foundation yn cynorthwyo rhai sydd wedi colli aelodau o’r corff gyda llawer o’u hanghenion cymorth ac yn darparu gwybodaeth a fydd yn berthnasol i ddechrau bywyd newydd fel rhywun sydd wedi colli aelod o’r corff. Maent yn darparu gwybodaeth am fudd-daliadau, cyngor cyfreithiol, cyngor canolfan brosthetig, gwybodaeth, addysg ac ailhyfforddiant a llawer mwy.

Ffôn: 01744 808 850
W: amputationfoundation.org
E: Ffurflen ar-lein

Mae Blesma yn elusen filwrol ar gyfer dynion a merched sy’n gwasanaethu a chyn-aelodau o’r lluoedd arfog sydd wedi dioddef colled braich neu goes sy’n newid eu bywydau, llygad neu golli golwg tra’n gwasanaethu dros ein gwlad.

Ffôn: 020 8590 1124
W: blesma.org
E: info@blesma.org

Dorset Orthopaedic specialise in the rehabilitation of people who have suffered limb loss. They employ a multidisciplinary team of healthcare professionals to help patients live their lives to to the full after a life changing injury. Their rehabilitation teams have significant experience in everything from elite sports to everyday mobility issues. They have a number of clinics but can also visit you at home.

T: 0800 433 2239
W: dorset-ortho.com
E: enquiries@dorset-ortho.com

Yn darparu cymorth i blant ac oedolion sydd wedi colli braich drwy sgwrsio 1:1, grantiau Bader ar gyfer cymorth ariannol, profiadau i blant sy’n annog gwaith tîm a chyfranogiad ar gyfer hunanhyder, yn annog cyfranogiad mewn chwaraeon neu waith tîm fel y gall cyfranogwyr elwa ar y gweithgareddau cymdeithasol. , agweddau corfforol a chreadigol ar eu hymglymiad.

Ffôn: 020 8748 8884
W: douglasbaderfoundation.com
E: wendy.mccleave@douglasbaderfoundation.com

Rydym yn cefnogi teuluoedd sy’n cael eu heffeithio gan golli aelod o’r corff neu aelod o’r corff trwy amrywiaeth o fentrau chwaraeon a phrosiectau cynhwysiant cymdeithasol sydd wedi’u cynllunio i effeithio’n gadarnhaol ar les corfforol a meddyliol. Mae ynysu yn broblem enfawr i lawer o bobl sydd wedi’u colli. Mae wedi’i brofi bod ansawdd bywyd a hyd yn oed disgwyliad oes yn cael eu lleihau’n sylweddol heb gynhwysiant cymdeithasol, gyda chymaint â 30% o’r rhai sydd wedi’u colli i ffwrdd fasgwlaidd heb oroesi i flwyddyn ar ôl torri’r corff i ffwrdd. Mae FYF yn allweddol wrth fynd i’r afael â’r mater hwn. Rydym yn achub bywydau yn uniongyrchol.

Ffôn: 0141 258 4868
W: findyourfeet.net
E: info@findingyourfeet.net

Mae LimbPower yn helpu pobl sydd wedi colli eu corff a phobl â nam ar eu breichiau i gyrraedd eu potensial chwaraeon. Eu nod yw ennyn diddordeb y rhai sydd wedi colli eu corff ac unigolion â nam ar eu breichiau mewn gweithgarwch corfforol, chwaraeon a’r celfyddydau er mwyn gwella ansawdd bywyd a chynorthwyo adsefydlu gydol oes. Mae LimbPower hefyd yn cynnal gweithgareddau celfyddydol gan gynnwys gweithdai hyder a chlwb ffotograffiaeth.

Ffôn: 07502 276858
W: limbpower.com
E: info@limbpower.com

Mae Limbcare yn cynnig cyngor a chymorth gan gymheiriaid i unigolion sydd wedi colli aelodau o’r corff/aelodau o’r corff, cymunedau, teuluoedd ac eraill yr effeithir arnynt o’u cwmpas. Maent yn rhoi cyngor ar les, addysg, byw’n annibynnol, cymynroddion/ewyllysiau ac ailgylchu offer.

Ffôn: 0800 052 1174
W: limbcare.org
E: info@limbcare.org

Mae Cymdeithas Limbless yn cefnogi pobl o bob oed a chefndir trwy amrywiaeth o raglenni a gwasanaethau sy’n bodoli eisoes, p’un a ydynt ar fin cael trychiad neu eisoes yn byw gyda cholled gynhenid ​​neu fraich caffaeledig. Maent hefyd yn cynnig cymorth a gwybodaeth i ofalwyr, aelodau o’r teulu a ffrindiau os ydynt ei angen.

Ffôn: 0800 644 0185
W: limbless-association.org
E: enquiries@limbles-association.org

Elusen y DU ar gyfer y rhai sydd wedi colli eu corff a’r rhai â gwahaniaeth braich sy’n darparu cymorth grant. Gall grantiau ddarparu mynediad at offer gan gynnwys prostheteg, offer a gwasanaethau sy’n eu grymuso i fyw bywyd heb derfynau.

W: positivebones.co.uk
E: info@positivebones.co.uk

Mae’r gwasanaeth cleifion allanol hwn, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Adsefydlu Sussex yn Ysbyty Cyffredinol Brighton, yn darparu gwasanaeth breichiau a choesau prosthetig i’r rhai sydd wedi colli aelodau o’r corff a phobl sydd wedi colli eu coesau cynhenid. Yn ogystal, mae’n ymdrin â rheoli poen, gwella clwyfau a sgrinio iechyd i atal colli breichiau a choesau ymhellach ac mae’n cynhyrchu, cynnal a chadw ac atgyweirio breichiau a choesau artiffisial. Mae hefyd yn darparu offer orthotig (llawfeddygol) i gleifion sy’n mynychu’r clinigau yn y ganolfan. Diben y gwasanaeth yw galluogi cleifion â cholled braich uchaf ac isaf i gyflawni a chynnal y symudedd, y deheurwydd a’r annibyniaeth fwyaf posibl. Mae’r gwasanaeth ar gyfer cleifion sydd wedi cael trychiad neu sydd ag anomaledd cynhenid ​​yn eu breichiau. Mae’r gwasanaeth yn gweld cleifion o bob oed.
Mae Steel Bones yn cysylltu’r gymuned sydd wedi colli aelod o’r corff, yn creu cyfeillgarwch ac yn darparu rhwydwaith cymorth rhagweithiol helaeth trwy rannu’r newyddion diweddaraf am iechyd boncyff, hyrwyddo ffyrdd iach a gweithgar o fyw, cyfeirio at wasanaethau defnyddiol, therapyddion, hyfforddwyr personol, clybiau chwaraeon a darparu cyfleoedd gyrfa hyblyg trwy bartneriaid a chymdeithion .

Ffôn: 01223 734 000
W: steelbone.co.uk
E: hello@steelbone.co.uk

Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu cadeiriau olwyn i bobl ag anabledd parhaol ac y mae eu gallu i gerdded felly wedi’i gyfyngu’n barhaol. Bydd y gwasanaeth cadair olwyn yn rhoi benthyg cadair olwyn i unrhyw un sydd â phroblem symudedd hirdymor ac sy’n cael ei ddosbarthu fel un sy’n methu, neu bron yn methu cerdded dan do neu yn yr awyr agored. Ni ddarperir benthyciadau cadeiriau olwyn tymor byr (llai na 6 mis). Darperir y gwasanaeth seddi ar gyfer cleientiaid cadair olwyn i gynorthwyo gyda chefnogaeth osgo neu leddfu pwysau i wella gweithrediad ac i gyfyngu ar ddatblygiad anffurfiad / anaf pwysau. Mae’r gwasanaeth seddi ar gyfer unrhyw ddefnyddiwr cadair olwyn / cadair wthio sydd â nam corfforol parhaol cymhleth na ellir diwallu ei anghenion gan offer safonol sydd ar gael yn fasnachol.

Ffôn: 01273 242155
Tu allan i oriau: 01323 847250
W: sussexcommunity.nhs.uk/wheelchair-and-seating-service