Cyfeiriadur Gwasanaethau Ymddiriedolaeth Sefydliad Manceinion

Allwedd i wasanaethau

Sefydliad Cenedlaethol

Sefydliad Lleol

Grantiau ar Gael

Cefnogaeth Cyfoedion

Cwnsela

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn darparu cymorth a chyngor tra hefyd yn gweithio i wella cefnogaeth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth i unrhyw un sy’n byw gyda’r heriau o ofalu, yn ddi-dâl, am aelod o’r teulu neu ffrind sy’n sâl, yn fregus, yn anabl neu sydd â phroblemau iechyd meddwl neu ddibyniaeth. Mae gan eu gwefan ystod o wybodaeth a chyngor i ofalwyr gan gynnwys eu ‘Cyfeiriadur Cymorth’ defnyddiol.

Ffôn: 0300 772 9600
E: info@carers.org
W: carers.org

Mae Carers UK yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i ofalwyr. Mae eu gwefan yn darparu gwybodaeth am unrhyw agwedd ar ofalu gan gynnwys cymorth gyda Lwfans Gofalwr, gwiriadau budd-daliadau, cyngor ar faterion ariannol ac ymarferol yn ymwneud â gofalu, cymorth ymarferol neu archwilio pa dechnoleg sydd ar gael i wneud gofalu yn haws. Maent yn darparu taflenni ffeithiau sy’n dadansoddi’r materion cymhleth yn syml ac yn gywir er mwyn i chi gael darlun llawn o’r cymorth sydd ar gael. Os oes gennych chi gwestiwn am ofalu ac yn chwilio am rywfaint o wybodaeth, cefnogaeth neu gyngor cysylltwch â advice@carersuk.org. Am bob ymholiad arall cysylltwch â info@carersuk.org

Ffôn: 0808 808 7777
E: advice@carersuk.org
W: carersuk.org

Mae Croesffyrdd Gyda’n Gilydd yn cynnig y cymorth sydd ei angen ar ofalwyr, pan fydd ei angen arnynt. Boed yn ddim ond ychydig o gyngor, rhywfaint o help ymarferol neu seibiant o gyfrifoldebau gofalu.

Ffôn: 0333 3231990
W: crossroadsogether.org.uk

Mae Fforwm Gofalwyr Manceinion yn cael ei arwain gan ofalwyr di-dâl fel eu bod yn gwybod sut deimlad yw bod yn ofalwr. Gall gofalu am anwylyd fod yn brofiad gwerth chweil, ond yn straen mawr hefyd. Mae gofalwyr yn treulio eu bywydau cyfan yn rhoi eraill yn gyntaf, ac o ganlyniad yn aml gallant deimlo’n ddi-nod, yn ynysig ac yn cael eu hanwybyddu. Mae teimladau o fethiant a dicter, ac o bryder cyson, yn gyffredin. Nod Fforwm Gofalwyr Manceinion yw rhoi llais cyfunol i ofalwyr, a rhoi’r sicrwydd bod rhywun yn gwrando. Gall gwybod bod rhywun yn malio fod yn achubiaeth. Gyda’u grwpiau cymorth, hyfforddiant, mentora a gweithgareddau hwyliog ac eiriolaeth i ofalwyr, eu nod yw bod y achubiaeth honno.

Ffôn: 0161 819 2226
E: info@manchestercarersforum.org.uk
W: manchestercarersforum.org.uk

Sefydlwyd yr Elusen Gweithwyr Gofal (CWC) yn 2009 gyda’r nod o gefnogi gweithwyr gofal presennol a chyn-weithwyr gofal gyda grantiau argyfwng untro. Mae’r CWC yn cefnogi bron i 2 filiwn o weithwyr gofal yn y DU, gan gyfrannu at un o’r gweithluoedd mwyaf.

E: grants@thecwc.org.uk
W: thecareworkerscharity.org.uk

Mae Gofalwyr Ifanc yn rhan o’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr ac yn helpu gofalwyr ifanc i ymdopi â’u rôl ofalu trwy wasanaethau arbenigol ar draws y DU. Mae’r gwasanaethau hyn yn cael eu darparu gan Carers Trust Network Partners, sef elusennau annibynnol sy’n cynnig y cyfle i ofalwyr ifanc fod yn bobl ifanc yn rhydd o’u cyfrifoldebau gofalu trwy weithgareddau dibynadwy, clybiau, gwibdeithiau, gwyliau a chefnogaeth un-i-un.

Ffôn: 0300 772 9600
E: info@carers.org
W: carers.org/about-us/about-young-carers