Telerau defnyddio.

Mae’r wefan yn cael ei chynnal er eich defnydd personol a’ch gwylio. Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r wefan hon at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn modd nad yw’n tresmasu ar hawliau, nac yn cyfyngu nac yn atal defnydd a mwynhad o’r wefan hon gan unrhyw drydydd parti. Mae cyfyngiad neu ataliad o’r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy’n anghyfreithlon, neu a allai aflonyddu neu achosi trallod neu anghyfleustra i unrhyw berson, a throsglwyddo cynnwys anweddus neu dramgwyddus neu amharu ar lif arferol deialog o fewn y wefan hon. Rydych hefyd yn cytuno na fyddwch yn gwneud unrhyw ddefnydd o’r wefan fel bod unrhyw ymyrraeth ar y wefan gyfan neu ran ohoni, ei difrodi, ei gwneud yn llai effeithlon, neu fod effeithiolrwydd neu swyddogaeth y wefan yn cael ei amharu mewn unrhyw fodd ac na fyddwch yn ei defnyddio. y wefan ar gyfer trosglwyddo neu bostio unrhyw firysau cyfrifiadurol.

Ni allwn warantu mynediad di-dor i’r wefan hon, na’r gwefannau y mae’n cysylltu â nhw. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw iawndal sy’n deillio o golli defnydd o’r wybodaeth hon.

Darperir dolenni o’r wefan hon i wefannau eraill er gwybodaeth a hwylustod yn unig. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am y gwefannau y cysylltir â hwy, na’r wybodaeth a geir yno. Nid yw dolen yn awgrymu ardystiad o wefan; yn yr un modd, nid yw peidio â chysylltu â safle penodol yn awgrymu diffyg ardystiad.

Hawlfraint.

Mae hawlfraint y cynnwys ar y wefan hon yn eiddo i Cardinal Management Limited oni nodir yn wahanol. Lle mae hawlfraint yn berthnasol, gall ymwelwyr lawrlwytho deunydd ar gyfer ymchwil preifat, astudio neu ddefnydd mewnol yn unig. Mae hyn yn amodol ar ddeunydd yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Ni ddylai ymwelwyr gopïo, dosbarthu na chyhoeddi unrhyw ddeunydd o’r wefan hon. Mae angen caniatâd ffurfiol Cardinal Management Limited ar gyfer unrhyw ddefnydd arall o ddeunydd hawlfraint.

Nid yw caniatâd i atgynhyrchu deunydd hawlfraint Cardinal Management Limited yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan hon y nodir ei fod yn hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael awdurdodiad i atgynhyrchu deunydd o’r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.

Mae gwybodaeth sy’n benodol ar gyfer cleifion a theuluoedd wedi’i hadolygu i sicrhau cywirdeb, ond nid ydym yn gyfrifol am unrhyw newidiadau a wneir wedi hynny heb ein caniatâd.

Telerau defnyddio

Mae’r wefan yn cael ei chynnal er eich defnydd personol a’ch gwylio. Rydych yn cytuno i ddefnyddio’r wefan hon at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn modd nad yw’n tresmasu ar hawliau, nac yn cyfyngu nac yn atal defnydd a mwynhad o’r wefan hon gan unrhyw drydydd parti. Mae cyfyngiad neu ataliad o’r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy’n anghyfreithlon, neu a allai aflonyddu neu achosi trallod neu anghyfleustra i unrhyw berson, a throsglwyddo cynnwys anweddus neu dramgwyddus neu amharu ar lif arferol deialog o fewn y wefan hon. Rydych hefyd yn cytuno na fyddwch yn gwneud unrhyw ddefnydd o’r wefan fel bod unrhyw ymyrraeth ar y wefan gyfan neu ran ohoni, ei difrodi, ei gwneud yn llai effeithlon, neu fod effeithiolrwydd neu swyddogaeth y wefan yn cael ei amharu mewn unrhyw fodd ac na fyddwch yn ei defnyddio. y wefan ar gyfer trosglwyddo neu bostio unrhyw firysau cyfrifiadurol.

Ni allwn warantu mynediad di-dor i’r wefan hon, na’r gwefannau y mae’n cysylltu â nhw. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw iawndal sy’n deillio o golli defnydd o’r wybodaeth hon.

Darperir dolenni o’r wefan hon i wefannau eraill er gwybodaeth a hwylustod yn unig. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am y gwefannau y cysylltir â hwy, na’r wybodaeth a geir yno. Nid yw dolen yn awgrymu ardystiad o wefan; yn yr un modd, nid yw peidio â chysylltu â safle penodol yn awgrymu diffyg ardystiad.

Hawlfraint

Mae hawlfraint y cynnwys ar y wefan hon yn eiddo i Cardinal Management Limited oni nodir yn wahanol. Lle mae hawlfraint yn berthnasol, gall ymwelwyr lawrlwytho deunydd ar gyfer ymchwil preifat, astudio neu ddefnydd mewnol yn unig. Mae hyn yn amodol ar ddeunydd yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol. Ni ddylai ymwelwyr gopïo, dosbarthu na chyhoeddi unrhyw ddeunydd o’r wefan hon. Mae angen caniatâd ffurfiol Cardinal Management Limited ar gyfer unrhyw ddefnydd arall o ddeunydd hawlfraint.

Nid yw caniatâd i atgynhyrchu deunydd hawlfraint Cardinal Management Limited yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan hon y nodir ei fod yn hawlfraint trydydd parti. Rhaid cael awdurdodiad i atgynhyrchu deunydd o’r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.

Mae gwybodaeth sy’n benodol ar gyfer cleifion a theuluoedd wedi’i hadolygu i sicrhau cywirdeb, ond nid ydym yn gyfrifol am unrhyw newidiadau a wneir wedi hynny heb ein caniatâd.