Cyfeiriadur Gwasanaethau Ysbyty San Siôr

Allwedd i wasanaethau

Sefydliad Cenedlaethol

Sefydliad Lleol

Grantiau ar Gael

Cefnogaeth Cyfoedion

Cwnsela

Gall 1st Voice roi cymorth am ddim i chi gyda chyfathrebu cynyddol ac amgen (AAC). Mae gan lawer o blant ac oedolion ddigon i’w ddweud, ond ni allant reoli cyhyrau eu ceg i siarad yn glir. Gallant ddefnyddio cymhorthion megis lluniau, geiriau ysgrifenedig a thechnoleg i’w helpu i gyfathrebu.

Mae 3H yn rhedeg rhaglen sy’n cynnig grantiau i gynorthwyo pobl anabl a’u teuluoedd ar incwm isel i drefnu gwyliau yn y DU drostynt eu hunain. Rhoddir y grantiau ar gyfer y rhan llety o’r gwyliau ac fe’u telir yn uniongyrchol i’r lleoliad a ddewisir. Mae’r elusen yn cysylltu â gweithwyr cymdeithasol a sefydliadau gofal i gynorthwyo ymgeiswyr ac i nodi’r rhai sydd angen cymorth. Gall gofalwyr hefyd gael grant ar gyfer gwyliau i ffwrdd o’u rôl gofalu.

Ffôn: 01892 860207
W: the3hfoundation.org.uk
E: Contactus@the3hfoundation.org.uk

Mae AbilityNet yn helpu pobl hŷn a phobl anabl o bob oed i ddefnyddio cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd i gyflawni eu nodau gartref, yn y gwaith neu mewn addysg. Maent yn darparu ystod o wasanaethau sy’n cynnwys asesiadau gweithle ac addysg personol, profion hygyrchedd digidol, cymorth cyfrifiadurol yng nghartrefi pobl ac ystod eang o adnoddau rhad ac am ddim y gellir eu cyrchu trwy ei wefan.
Sefydlwyd Access Adventures i ddarparu rhaglenni addasol llawn hwyl, gan obeithio gwella ansawdd bywyd pobl ag anableddau corfforol trwy roi mynediad iddynt i chwaraeon ac anturiaethau awyr agored.
The aftercare service is there to support former patients and their families holistically and pastorally, from roadside to recovery. As well as the support provided to these families, the service offers support to bereaved family members of patients. The service also seeks to provide support to bystanders and emergency service colleagues who may have been affected by an incident attended by our enhanced care teams.

T: 01634 471900
E: patients@aakss.org.uk
W: aakss.org.uk

Yn ANDYSMANCLUB, rydym am ddileu’r stigma sy’n ymwneud ag iechyd meddwl a chreu gofod cyfrinachol, di-farn lle gall dynion fod yn agored am y stormydd yn eu bywydau. Ein nod yw cyflawni hyn drwy grwpiau cymorth wythnosol, rhad ac am ddim rhwng cymheiriaid i ddynion dros 18 oed.

W: andysmanclub.co.uk
E: info@andysmanclub.co.uk

Mae Apetito yn gweithredu gwasanaeth prydau poeth sy’n cwmpasu anghenion diwylliannol a dietegol gan gynnwys gofynion arbennig fel bwydydd meddal neu brydau diabetig.

Ffôn: 01225 637 889
W: apetito.co.uk
E: info@apetito.co.uk

Mae Cymdeithas Les y Penseiri yma i gefnogi’r gymuned bensaernïol a’u teuluoedd, a gallant helpu mewn amrywiaeth o ffyrdd yn ystod bywyd gwaith neu ymddeoliad.

Ffôn: 020 3918 8588
W: absnet.org.uk/about-us
E: help@absnet.org.uk

Mae’r Cinnamon Trust yn cynnig tawelwch meddwl a chymorth ymarferol i bobl ag anifeiliaid anwes a allai fod yn poeni beth fydd yn digwydd i’w hanifeiliaid anwes os bydd yn rhaid iddynt fynd i’r ysbyty neu pan na allant ofalu am eu hanifeiliaid anwes mwyach.

Ffôn: 01736 757 900
W: cinnamon.org.uk
E: Ffurflen Ar-lein

Mae Crisis yn darparu cymorth hanfodol i bobl ddigartref fel y gallant ailadeiladu eu bywydau a chael eu cefnogi allan o ddigartrefedd am byth. Maent yn cynnig cymorth un i un, cyngor a chyrsiau i bobl ddigartref mewn 12 ardal ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban gan helpu i ddod o hyd i gartref ac ymgartrefu, cael sgiliau newydd a dod o hyd i swydd neu help gydag iechyd a lles.
Mae Dad Matters wedi’i sefydlu i helpu i gefnogi’r berthynas rhwng plant a’u Tadau.
Ymddiriedolaeth y Fonesig Kelly Holmes yn rhoi athletwyr o safon fyd-eang ysgwydd wrth ysgwydd â phobl ifanc. Gan eu harfogi â meddylfryd buddugol a siapio eu dyfodol – mae’n gyd-chwaraewr fel dim arall. Boed hynny’n adeiladu sgiliau perthynas, gwella hunan-barch neu ddysgu i gadw ffocws, mae ein pencampwyr chwaraeon yn helpu’r genhedlaeth nesaf i symud ymlaen yn hyderus.

Ffôn: 01225 683084
W: damekellyholmestrust.org
E: contact@damekellyholmestrust.org

Mae Ymddiriedolaeth Cymorth mewn Salwch Florence Nightingale yn darparu grantiau gwella bywyd i helpu pobl o bob oed mewn angen sy’n sâl, yn gwella neu’n anabl. Defnyddir y grantiau hyn i ddarparu cymhorthion meddygol a chartref i liniaru salwch a gwneud gwahaniaeth enfawr i allu pobl i ymdopi gartref a byw mor annibynnol â phosibl. Nid ydynt yn ariannu gwyliau ond byddant yn darparu grantiau i ariannu gofal sy’n galluogi gofalwyr i gymryd seibiant haeddiannol.

Ffôn: 020 7998 8817
W: fnaist.org.uk
E: lisa.hungerford@fnaist.org.uk

Grant cymorth ariannol ar gyfer gweithwyr presennol a chyn-weithwyr y diwydiant groser.
Mae HHUGS yn elusen sy’n ymroddedig i gynorthwyo cartrefi Mwslemaidd sydd wedi’u heffeithio gan gyfreithiau, polisïau a gweithdrefnau gwrthderfysgaeth, diogelwch cenedlaethol ac eithafiaeth, yn y DU a thramor. Gallant ddarparu cymorth ymarferol gyda chyllid, tai, adsefydlu a chefnogaeth emosiynol i ddioddefwyr a’u teuluoedd.
Mae ICUsteps yn grŵp cymorth ar gyfer cleifion a theuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan salwch critigol ac sy’n debygol o gael eu trin mewn ICU. Mae ICUsteps yn hyrwyddo cydnabyddiaeth o ganlyniadau corfforol a seicolegol salwch critigol trwy addysgu’r proffesiwn meddygol a’r cyhoedd yn gyffredinol ac yn annog ymchwil i driniaeth ac atal y materion hyn.

Ffôn: 0300 30 20 121
W: icusteps.org
E: Ffurflen ar-lein

Gall Sefydliad Katie Piper helpu i adsefydlu oedolion sy’n goroesi llosgiadau, creithiau difrifol yn sgil digwyddiad trawmatig fel damwain ffordd, neu’r rhai â chreithiau o ffasgitis Necrotising. Gallant hefyd helpu aelodau o’r teulu neu ofalwyr. Fe welwch wasanaethau sy’n gweithio ochr yn ochr â’ch rhwydweithiau cymorth presennol fel y GIG.

Ffôn: 0300 365 0055
W: katiepiperfoundation.org.uk
E: hello@katiepiperfoundation.org.uk

Yn darparu cefnogaeth ac arweiniad i unigolion a grwpiau ar draws y DU wrth gychwyn a rheoli Men’s Sheds. Mae Men’s Sheds yn codi ymwybyddiaeth o fanteision cymdeithasol ac iechyd Men’s Sheds o ran lleihau arwahanrwydd, unigrwydd a grymuso cymunedau lleol.

Ffôn: 0300 772 9626
E: admin@ukmsa.org.uk
W: menssheds.org.uk

Os oes angen cymorth arnoch i symud i mewn neu allan o’ch cartref, yn aml gall fod yn ddefnyddiol cael darnau penodol o offer i’ch helpu. Efallai y bydd y GIG yn gallu darparu popeth sydd ei angen arnoch, ond efallai y byddwch eisiau offer ychwanegol neu ei angen yn gynt nag y gall y GIG ei ddarparu. Mae Mobility Hire yn cynnig llogi offer tymor byr a thymor hir gan gynnwys sgwteri symudedd, cadeiriau olwyn, comodau, teclynnau codi, cadeiriau codi a gwelyau addasadwy. Gallant ddosbarthu i’ch cartref a bydd yn rhaid i chi dalu am unrhyw offer y byddwch yn ei logi gan Mobility Hire.

Ffôn: 0800 111 6234
W: symudeddhire.com
E: sales@mobilityhire.com

Mae’r Cynllun Motability yn darparu ffordd fforddiadwy, di-bryder i bobl ag anableddau brydlesu car, sgwter neu gadair olwyn bwer yn gyfnewid am eu lwfans symudedd o Daliad Annibyniaeth Bersonol neu Lwfans Byw i’r Anabl. Gweithredir y cynllun gan Motability Operations Ltd, o dan gontract i Motability, elusen gofrestredig sy’n darparu grantiau tuag at gost cerbydau, addasiadau neu wersi gyrru.

Ffôn: 0300 456 4566
W: motability.co.uk

Sefydlwyd y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Beicwyr ag Anabledd (NABD) ym mis Ebrill 1991 gan chwe beiciwr o Stockport a Manceinion na fyddent yn derbyn y syniad na allai pobl anabl reidio beiciau modur, sgwteri, gwisgoedd car ochr, treiciau na beiciau cwad. Mae’r NABD yn helpu pobl anabl i fwynhau rhyddid ac annibyniaeth beicio modur trwy ddarparu cyngor a chefnogaeth i feicwyr anabl. Mae’r NABD hefyd yn gweithredu system grantiau ariannol i helpu gyda chost gwaith addasu arbennig i feiciau modur, sgwteri, cyfuniadau beiciau modur/ceir ochr a threiciau; angenrheidiol i weddu i anghenion beicwyr anabl.
Mae Oakhouse Foods yn dosbarthu prydau wedi’u rhewi a nwyddau groser ac yn darparu ar gyfer dietau arbennig.

Ffôn: 0333 370 6700
W: oakhousefoods.co.uk

Dylunio a gwneud offer pwrpasol i helpu pobl ag anableddau i fyw’n fwy annibynnol. Nod yr offer a’r addasiadau a wneir gan ein gwirfoddolwyr yw cefnogi symudedd, cynorthwyo gartref, rheoli gofal personol neu fwynhau chwaraeon a hobïau.
Cymorth ariannol i’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiant manwerthu.
Mae Revitalize yn darparu gofal seibiant mewn lleoliad gwyliau i bobl anabl a gofalwyr. Ar hyn o bryd maent yn rhedeg tair canolfan wyliau hygyrch yn Chigwell yn Essex, Southampton a Southport i alluogi pobl anabl i gael mynediad at seibiannau hanfodol gyda gofal, a darparu cyfleoedd ysbrydoledig i wirfoddolwyr.

Ffôn: 0303 303 0145
E: Ffurflen ar-lein
W: revitalise.org.uk

Mae gwefan Gofal a Chymorth Richmond yn darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i fyw’n dda yn y fwrdeistref. Mae hyn yn cynnwys cymorth tymor byr ar ôl salwch. Mae cymorth ar gael os ydych wedi dod allan o’r ysbyty yn ddiweddar ac angen ychydig o gymorth ychwanegol tra byddwch yn gwella, angen cymorth i aros yn eich cartref eich hun neu eisiau adennill rhywfaint o hyder a sgiliau i fyw bywyd annibynnol.

Bydd angen atgyfeiriad gan eich meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol arall i gael cymorth. Unwaith y gwneir atgyfeiriad, bydd aelod o’r tîm Ymateb ac Adsefydlu yn ymweld â chi yn eich cartref i drafod eich sefyllfa, pa gymorth sydd ei angen arnoch a’r hyn rydych am allu dychwelyd i’w wneud. Os ydych wedi bod yn yr ysbyty, byddant yn gweithio gyda chi a’ch teulu i gynllunio ar gyfer eich rhyddhau yn ôl adref.

Ffôn: 020 8891 7971
E: adultsocialservices@richmond.gov.uk
W: richmond.gov.uk/adult_social_care/

Mae RISE yn hyrwyddo chwaraeon ac ymarfer corff ar gyfer pobl anabl a phobl ag anghenion addysgol arbennig o bob oed. Gallwch gymryd rhan a chael gwybod am weithgareddau chwaraeon ac ymarfer corff cynhwysol ac anabledd-benodol. Bob blwyddyn maent yn cynnal digwyddiadau gan gynnwys gwersylloedd chwaraeon haf a diwrnodau agored i gyfranogwyr roi cynnig ar amrywiaeth o chwaraeon cynhwysol ac anabl, gan gynnwys ioga, dawns, rygbi, pêl-droed, tenis, pêl-fasged cadair olwyn, cyrlio, boccia a chychod y ddraig. Cynhelir digwyddiadau bob wythnos i blant ac oedolion. Mae’r holl weithgareddau a chostau gwahanol i’w gweld ar y wefan.

Ffôn: 020 8831 6134
E: rise@richmond.gov.uk
W: richmond.gov.uk/disability_sports_and_activites

Mae Cronfa Rowland Hill yn cefnogi Gweithwyr y Post Brenhinol gyda grantiau i helpu’r rhai sy’n wynebu digartrefedd, heriau iechyd sy’n newid bywydau neu anawsterau ariannol annisgwyl.

Ffôn: 0345 600 4586
E: rowland.hill.fund@royalmail.com
W: rowlandhillfund.org

Nod Ymddiriedolaeth Sequal yw pontio’r bwlch cyfathrebu ar gyfer pobl anabl trwy ddarparu technoleg gynorthwyol addas i’r bobl sydd ei hangen fwyaf. Os ydych chi neu rywun yr ydych yn gofalu amdano yn dioddef anawsterau cyfathrebu, symud neu ddysgu, yna efallai y bydd yr Ymddiriedolaeth Sequal yn gallu eich helpu trwy roi mynediad i chi at offer cyfathrebu arbenigol.
Gyda chyllid gan Gyngor Sir Surrey, mae Partneriaeth Pobl Anabl Surrey yn darparu gwybodaeth, cymorth a chyngor i bobl anabl sy’n byw yn Surrey, a ddarperir trwy rwydwaith o leoliadau ledled y sir, gyda’r nod o rymuso unigolion i siarad drostynt eu hunain.
Gallant helpu gyda gwasanaethau eiriolaeth yn ogystal â chyngor ar fudd-daliadau a gwybodaeth fwy cyffredinol.

Ffôn: 01784 458200
Testun: 07519 861452
W: familyinformationdirectory.surreycc.gov.uk

Mae’r Survivors Trust yn asiantaeth ymbarél ar gyfer gwasanaethau cymorth trais rhywiol a cham-drin rhywiol yn y DU. Mae TST yn darparu gwybodaeth, cyngor, cymorth a therapi i ddynion a merched sydd wedi profi camfanteisio rhywiol, cam-drin a thrais.

Ffôn: 08088 010 818
E: info@thesurvivorstrust.org
W: thesurvivorstrust.org

Mae Thames Reach yn darparu gwasanaeth sy’n helpu pobl ddigartref a diamddiffyn i ddod o hyd i gartref boddhaol a’i gynnal, datblygu perthnasoedd cefnogol a byw bywydau boddhaus.

Ffôn: 0300 500 0914
W: thamesreach.org.uk

Mae Thrive yn defnyddio garddio i sicrhau newidiadau cadarnhaol ym mywydau pobl sy’n byw ag anableddau neu afiechyd, neu sy’n ynysig, dan anfantais neu’n agored i niwed. Dangosir bod defnyddio garddio fel ffordd saff a sicr o ddatblygu gallu rhywun i gymysgu’n gymdeithasol a gwneud ffrindiau, ac i ddysgu sgiliau ymarferol i’w helpu i fod yn fwy annibynnol, yn fath effeithiol o therapi.

Mae garddio yn gwella iechyd corfforol a meddyliol a gallai arwain at wirfoddoli gyda sefydliadau eraill, cymwysterau mewn garddwriaeth y gall pobl eu defnyddio yn y pen draw i helpu i gael swydd.

Mae Thrive yn cynnal rhaglenni garddio i bobl yn Berkshire, Llundain a Birmingham.

Ffôn: 020 7720 2212
E: info@thrive.org.uk
W: thrive.org.uk

Mae Ymddiriedolaeth Trussell yn elusen sy’n gweithio i atal newyn a thlodi yn y DU. Maent yn rhedeg rhwydwaith cenedlaethol o fanciau bwyd sy’n darparu bwyd brys a chymorth i bobl mewn argyfwng. Mae gan eu gwefan hefyd gyfrifiannell budd-daliadau ac opsiwn chwilio grantiau.

Ffôn: 01722 580 180
E: enquiries@trusselltrust.org
W: trusselltrust.org

Mae Canolfan Gofalwyr Wandsworth wedi bod yn darparu cymorth i ofalwyr di-dâl yn Wandsworth ers 1995. Maent yn rhoi cyngor, cymorth gan gymheiriaid, cymorth seibiant a chwnsela i ofalwyr o leoliadau ar draws bwrdeistref Wandsworth.

T: Wandsworth – 020 8877 1200
T: Balham – 020 8675 0811
E: info@wandsworthcarers.org.uk
W: carerswandsworth.org.uk

Mae Cludiant Cymunedol Wandsworth (WCT) yn darparu gwasanaethau cludiant arbenigol ar draws Bwrdeistref Wandsworth ar gyfer grwpiau cymunedol ac unigolion â phroblemau symudedd, gan gynnwys teithiau siopa rheolaidd a gwibdeithiau.

Maent yn darparu gwasanaeth gwennol siopa i helpu pobl i gyrraedd canolfan siopa Wandsworth Southside. Mae’n wasanaeth o ddrws i ddrws sy’n rhedeg yn ddyddiol ac yn cynnig slot wythnosol rheolaidd ar yr un bws gyda’r un gyrrwr i sicrhau amgylchedd cyfeillgar a diogel. Maent hefyd yn cynnig teithiau misol i leoliadau siopa eraill yn Llundain.

Ffôn: 020 8675 7460
E: wct@btconnect.com
W: wctbus.co.uk

Mae Banc Bwyd Wandsworth yn elusen leol a all eich cefnogi os ydych mewn caledi ariannol difrifol. Byddai angen eich cyfeirio at y banc bwyd. Gall llawer o asiantaethau lleol eich cyfeirio, neu linell gymorth radffôn genedlaethol lle gallwch siarad â Chynghorydd Cyngor ar Bopeth am eich sefyllfa: ffoniwch 0808 208 2138.

Ffôn: 020 7326 9428
E: info@wandsworth.foodbank.org.uk
W: wandsworth.foodbank.org.uk

Mae Wiltshire Farm Foods yn dosbarthu prydau wedi’u rhewi a chynhyrchion groser ac yn darparu ar gyfer dietau arbennig.

Ffôn: 0800 077 3100
W: wiltshirefarmfoods.com

Sefydlwyd gan eglwysi lleol a grwpiau cymunedol, yn gweithio gyda’i gilydd i ddileu newyn yn yr ardal leol. Sefydlwyd Banc Bwyd Wimbledon ym mis Hydref 2011 gan Elim Church, Wimbledon, i wasanaethu cymuned Bwrdeistref Merton yn Llundain. Mae’n darparu tridiau o fwyd brys cytbwys maethol a chymorth i bobl leol sy’n cael eu hatgyfeirio mewn argyfwng. Mae angen i bobl sy’n mynychu’r banc bwyd ar gyfer bwyd brys gael taleb banc bwyd dilys. Mae Banc Bwyd Wimbledon yn rhan o rwydwaith cenedlaethol o fanciau bwyd, a gefnogir gan Ymddiriedolaeth Trussell, sy’n gweithio i frwydro yn erbyn tlodi a newyn ledled y DU. Mae gwirfoddolwyr yn cwrdd â chleientiaid dros baned o de neu bryd poeth a gallant eu cyfeirio at wasanaethau eraill a all helpu i ddatrys y broblem sylfaenol.

Mae’r banc bwyd ar agor 7 diwrnod yr wythnos, mewn gwahanol leoliadau.

Ffôn: 0208 544 0126
E: wimbledonfoodbank@gmail.com
W: wimbledon.foodbank.org.uk

Mae YMCA yn elusen genedlaethol sy’n darparu amrywiaeth eang o gefnogaeth. Maent yn darparu cefnogaeth a chyngor cyffredinol, gallant gynorthwyo gyda materion llety, darparu cefnogaeth teulu ac addysg ac mae ganddynt amrywiaeth o wasanaethau i hybu iechyd a lles. Mae eu gwefan yn eich galluogi i ddod o hyd i wasanaethau lleol sydd ar gael i chi.