Beth yw’r MTSP?

Mae’r MTSP yn wasanaeth rhad ac am ddim i unrhyw glaf yn y Ganolfan Trawma Mawr ei ddefnyddio. Mae’r Cynghorydd MTSP yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol sy’n gweithio ochr yn ochr â’r timau clinigol yn eich ysbyty a Chynghorwyr Cyngor ar Bopeth. Gall Ymgynghorwyr MTSP roi cymorth a chyngor ymarferol i chi ar sut i gael mynediad at fudd-daliadau’r wladwriaeth, sut y gellir defnyddio’r broses iawndal a chyfreithiol i’ch helpu i wella ac adsefydlu, mewnfudo tai, dyled neu unrhyw fater sy’n peri pryder i chi.

Adferiad

Eich adferiad, neu adsefydlu fel y’i gelwir, yn aml yw’r peth pwysicaf i gleifion trawma mawr. Mae’n unigryw i chi, ond gallai olygu mynediad at driniaeth neu hyd yn oed addasiadau i’ch cartref i’ch helpu i fyw’n gyfforddus. Nid yw llawer o gleifion yn sylweddoli y gallant gael cyllid i’w helpu gyda’u hadsefydliad. Mae’r MTSP wrth law i sicrhau ei fod yn cefnogi gwaith y GIG.

Arian

Ar ôl trawma mawr mae llawer o bobl yn dechrau poeni am arian. Mae pobl yn aml yn gofyn “Sut byddaf yn talu fy miliau?” “Pa fudd-daliadau y mae gennyf hawl iddynt?” “A fydd fy nghyflogwr yn parhau i dalu i mi tra byddaf yn gwella?”. Gan weithio gyda Chyngor ar Bopeth rydym ar gael i’ch cefnogi gydag unrhyw bryderon sydd gennych am eich arian.

Teulu

Gall anaf difrifol effeithio ar lawer o bobl, yn bennaf oll na’ch teulu a’ch ffrindiau. Weithiau bydd angen cymorth ar eich teulu i’ch helpu i ymdopi â bywyd neu waith ar ôl anaf difrifol i rywun annwyl. Rydym yn deall y gall cael y cymorth cywir, ni waeth pa mor fach, pan fyddwch ei angen wneud gwahaniaeth mawr.

Gwaith

A fyddaf byth yn gweithio eto? A fyddaf yn colli fy swydd? A fyddaf yn gallu ymdopi os af yn ôl i’r gwaith? Mae’r rhain yn faterion real iawn i lawer o gleifion sydd wedi’u hanafu’n ddifrifol. Gallech gael mynediad at gymorth arbenigol nad yw ar gael ar y GIG neu’r Ganolfan Byd Gwaith i’ch helpu i ddychwelyd i’r gwaith, neu ddod o hyd i waith newydd mwy addas.

I gael gwybod sut, cysylltwch â Chynghorwyr MTSP yn eich ysbyty:

Brighton:
0330 043 2839 | BSUH@cardinal-ltd.co

Caergrawnt:
0330 043 4849 | CUH@cardinal-ltd.co

Coventry:
0330 043 7679 | UHCW@cardinal-ltd.co

Llundain – Ysbyty Coleg y Brenin:
0330 043 5859 | KCH@cardinal-ltd.co

Llundain – Ysbyty St Georges:
0330 043 9879 | SGH@cardinal-ltd.co

Manceinion:
0330 043 7879 | MFT@cardinal-ltd.co

Sut gall cyfreithiwr fy helpu i wella?

Bydd y GIG yn gwneud ei orau glas i bob claf, ond mae yna adegau pan all oedi ddigwydd neu pan nad yw gwasanaethau mor gynhwysfawr ag y gallech fod eisiau. Os oes gennych hawl i wneud cais am iawndal, gall cyfreithwyr eich helpu i gael y gofal a’r cymorth ychwanegol a allai gyflymu eich adferiad.

Sut ydw i’n gwybod pa gyfreithiwr i’w ddewis?

Gall gwneud hawliad anaf personol fod yn gymhleth a chymryd amser maith. Ar ôl trawma mawr mae’n bwysig bod gennych chi rywun sy’n deall chi, eich anaf ac anghenion eich teulu, nawr ac yn y dyfodol.

I’ch cynorthwyo chi a’ch teulu, mae Cardinal Management wedi adolygu cwmnïau sy’n arbenigo mewn helpu pobl sydd wedi dioddef trawma mawr. Rydym wedi nodi nifer o gwmnïau lleol a fydd, yn ein barn ni, yn rhoi’r math cywir o gymorth ichi o safbwynt cyfreithiol ac, yn bwysicach, o safbwynt adsefydlu.

Mae pob un o’r cwmnïau yn eich ysbyty wedi ymrwymo i’ch helpu i wella yn ogystal â gwneud cais llwyddiannus. Maent i gyd yn destun rheolaeth perfformiad parhaus a rhaid iddynt adrodd i’r MTSP yn rheolaidd i sicrhau bod cleifion yn cael eu cefnogi’n effeithiol a heb unrhyw gost.

Hyd yn oed os nad ydych yn dymuno defnyddio unrhyw un o’n cwmnïau awgrymedig, mae nifer o bethau i’w holi a’u gwirio cyn cytuno i adael i rywun eich cynrychioli. Gofynnwch am gael cyfarfod â’ch Cynghorydd MTSP a all roi cyngor i chi am hyn a chopi am ddim o’n “rhestr wirio dewis cyfreithiwr anaf personol”.

Sut mae’r MTSP yn cael ei ariannu?

Mae’r MTSP yn rhad ac am ddim i bob claf trawma yn yr ysbytai lle rydym yn gweithio. Ni ofynnir i chi byth dalu am unrhyw un o’r gwasanaethau a ddarparwn i glaf neu eu teulu. Mae Cardinal Management, sy’n gweithredu’r MTSP ym mhob ysbyty, yn cael cyfran sylweddol o’i gyllid gan aelodau’r panel cyfreithiol sy’n gysylltiedig â phob ysbyty. Defnyddir y cyllid i ddarparu’r gwasanaeth MTSP i bob claf, ni waeth a oes angen cyngor cyfreithiol arnynt, a dweud y gwir, nid oes angen cyngor cyfreithiol ar dros 75% o’r cleifion sy’n defnyddio’r gwasanaeth MTSP.

Nid yw’r Cynghorwyr MTSP ym mhob ysbyty yn cael eu cymell i argymell i glaf eu bod yn cymryd cyngor cyfreithiol, maent yno i gefnogi cleifion a’u teuluoedd sy’n cael diwrnod gwael ac i’w wneud ychydig yn well.

Pwy yw Cardinal Management?

Mae Cardinal Management Ltd yn gwmni sy’n gweithredu gwasanaeth MTSP ar gyfer ysbytai’r GIG. Mae’r ysbyty wedi gofyn i’r Cardinal ddarparu’r gwasanaeth i’w gleifion gan ei fod yn darparu cymorth emosiynol ac ymarferol gwerthfawr i gleifion trawma na fyddent ar gael fel arall drwy’r GIG. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Cardinal yn cardinal-management.co.uk.