Cymorth Adsefydlu Trawma ar gyfer Adferiad Trawma Mawr

Yn MTSP, rydym yn cydnabod bod adferiad, y cyfeirir ato’n aml fel adsefydlu, yn hollbwysig i gleifion trawma mawr.

Mynediad i adsefydlu preifat, yn rhad ac am ddim

Os gallwch hawlio iawndal am anafiadau personol, un o’r prif fanteision yw cael mynediad at adsefydlu preifat gwell, y tu hwnt i’r hyn y bydd y GIG yn ei ddarparu.

Dywed cleifion wrthym mai’r peth pwysicaf ar ôl anaf yw eu hadferiad a gwneud yr adsefydlu gorau posibl. Gyda chefnogaeth y MTSP a’n partneriaid cyfreithiol dibynadwy, awn yr ail filltir i hwyluso eich mynediad at wasanaethau adsefydlu preifat am ddim. Rydym wedi datblygu proses symlach unigryw sydd ond ar gael mewn ysbytai MTSP a fydd yn hwyluso eich mynediad at ofal iechyd preifat am ddim. Siaradwch â’ch Cynghorydd MTSP i ddarganfod mwy am sut y gallai hyn weithio i chi.

Gwasanaethau adsefydlu trawma mawr cynhwysfawr

P’un a ydych yn dewis gwneud hawliad anaf personol ai peidio, mae ystod eang o wasanaethau cymorth a all eich helpu chi a’ch teulu, yn y tymor byr a’r tymor hwy. Nid corfforol yn unig yw adsefydlu; mae’n emosiynol; ariannol a galwedigaethol.

Mae’r MTSP wedi datblygu cyfeiriadur cleifion cynhwysfawr ar gyfer pob un o’r ysbytai lle maent yn gweithio gydag ystod enfawr o sefydliadau cyhoeddus, preifat ac elusennol sydd yno ar gyfer cleifion trawma. Gall ein Cynghorydd MTSP eich arwain trwy hyn neu gallwch edrych ar-lein eich hun, dewiswch eich ysbyty ac yna’r math o gefnogaeth yr ydych yn chwilio amdano. Yn ogystal â’r sefydliadau a ddangosir yn ein cyfeiriadur, mae gan ein Cynghorwyr fynediad at amrywiaeth o elusennau a all ddarparu cymorth ariannol penodol iawn i gleifion trawma. Weithiau mae’r cymorth hwn yn gymorth ariannol tymor byr, weithiau gall gefnogi mynediad at ofal neu adsefydlu. Siaradwch â’ch Cynghorydd MTSP i ddarganfod mwy am sut y gallwn gefnogi eich taith adsefydlu.

Taith adsefydlu Steve

Roedd Steve Rouson, sy’n frwd dros ffitrwydd a beiciwr modur, yn wynebu ansicrwydd ar ôl i ddamwain car arwain at anaf difrifol i’w goes. Wedi’i gyflwyno i’r Gwasanaeth Cyfeirio Trawma Mawr (MTSP) yn ystod ei arhosiad yn yr ysbyty, derbyniodd Steve gefnogaeth yn gyflym. Amlinellodd cynghorydd y gwasanaethau sydd ar gael a’i gysylltu â chyfreithiwr a sicrhaodd arian ar gyfer adsefydlu ar unwaith

“Yn bendant fe wnaeth mewnbwn y tîm trawma a’r cyfreithiwr wella fy adferiad trwy roi sbringfwrdd i mi symud eto.”

Steve Rouson, Defnyddiwr Gwasanaeth MTSP

Cefnogaeth elusennol ar gyfer adsefydlu emosiynol

Rydym yn cydnabod yr heriau emosiynol a ddaw yn sgil adferiad. Mae’r MTSP wedi sefydlu partneriaethau ag elusennau ag enw da sy’n arbenigo mewn adsefydlu emosiynol. Mae’r elusennau hyn wedi’u harfogi i ddarparu’r cymorth emosiynol sydd ei angen arnoch chi a’ch teulu yn ystod eich taith adferiad.

Gwasanaethau cymorth trawma eraill

Yn y MTSP, rydym wedi ymrwymo i’ch cefnogi nid yn unig ar eich taith gyfreithiol ond trwy gydol eich adferiad.

Cymorth Ariannol

Cefnogaeth Adsefydlu

Cefnogaeth Emosiynol

Ein Hadnoddau

Oes gennych chi gwestiwn am ein gwasanaeth? Cysylltwch heddiw